– Regeringen anser att det måste bli enklare att kombinera forskning och undervisning inom högskolan med ett arbete i näringslivet eller välfärden. För att nå dit behövs mer kunskap om hur det ser ut i olika professioner och vad dessa kan lära av varandra. Vi behöver också se över vilka hinder som finns i dag och hur dessa kan åtgärdas, säger utbildningsminister Anna Ekström, i ett pressmeddelande.

I forskningspropositionen lyfte regeringen fram »mobilitet mellan högskolan och det omgivande samhället som en kvalitetsaspekt som kan främja mer dynamiska forskningsmiljöer, ökad spridning av forskning, förbättrad professionsförankring i utbildningen och stärkt kompetensförsörjning«.

En utredare får nu i uppdrag att identifiera eventuella hinder för att kombinera rollen som forskare och lärare med annat arbete, samt ge förslag på hur man kan få bukt med dem.

I uppdraget ingår att titta närmare på skillnader mellan olika branscher och professioner.

Senast 23 december ska uppdraget slutredovisas.