– Vi kan bara konstatera att tingsrätten inte fullt ut delar vår bedömning av bevisningen. Vi anser ju att Macchiarini skulle, på den bevisning vi har åberopat, dömas för grov misshandel. Det gäller särskilt den tredje patienten, men även de andra; i vart fall för grovt vållande. Vi tyckte bevisläget var gott, säger kammaråklagare Jim Westerberg till Läkartidningen på eftermiddagen efter att tingsrättens dom meddelats.

Åklagarna hade yrkat på att Paolo Macchiarini skulle dömas till minst fem års fängelse för i första hand grov misshandel och i andra hand till grovt vållande till kroppsskada när det gäller tre patienter som opererats med syntetiska luftstrupar. Grov misshandel kräver uppsåt, medan vållandebrott kräver oaktsamhet.

Men när domen kom på torsdagsförmiddagen, friades Paolo Macchiarini helt i två fall, och dömdes till grovt vållande till kroppsskada i den tredje patientens fall. För detta fick han villkorlig dom, inte fängelse.

Ett centralt begrepp i tingsrättens bedömning är nöd, som hänger samman med om det förelåg fara för patienternas liv och hälsa. I domen skriver tingsrätten att »transplantationerna på de två första patienterna inte har varit oförsvarliga«. Även i den tredje patientens fall, där Paolo Macchiarini dömdes, var nöd ett viktigt begrepp. Men där menar tingsrätten att med facit från de två första patientfallen, stod nyttan inte i proportion med riskerna.

– Det som är mest intressant i tingsrättens dom, är att man tillämpar 24 kapitlet 4§ i Brottsbalken – nöd, som egentligen inte var föremål för någon diskussion i tingsrätten, varken från ordförandens, försvaret eller åklagarens sida, säger Jim Westerberg.

Med nödparagrafen gör rätten en bedömning om handlingen, i detta fall operationerna, är försvarlig utifrån situationen. Men åklagarna ställer sig tveksamma till om paragrafen använts rätt, i synnerhet när det gäller de två första patienterna.

– Nödparagrafen ska avvärja en fara som är tämligen nära förestående. Och det var den ju verkligen inte när det till exempel gäller patient 2 som knappt hade några symtom, säger Jim Westerberg.

Han påpekar att rätten tillämpat nödparagrafen för alla patienter, utan att gå närmare in på medicinska bedömningar, vilket åklagarna tycker att man borde ha gjort. Jim Westerberg nämner också att i förarbetena till lagen, säger man att handlingen som bedöms ska vara nödvändig för att avvärja faran. Och han tycker det är svårt att fastställa att Paolo Macchiarinis handlande var nödvändigt.

– Man vet inte om den var nödvändig – man visste inte om ingreppen med plaststrupen fungerade, det var helt oprövat. Så det är många frågor inom nöd som måste analyseras. Vi får titta på domen, analysera, och se om det går att tillämpa paragrafen på det sättet.

Det låter på dig som att du är tveksam.

– Jag dryftar lite hur man kan tänka. Sedan är det ytterst överåklagaren, som åtalat, som får bestämma, säger Jim Westerberg angående en eventuell överklagan.

Han säger att tingsrätten ändå konstaterat att Paolo Macchiarini kan hållas straffrättsligt ansvarig som huvudoperatör, vilket ifrågasatts under rättegången. Man fastställer också att ingreppen inte grundats i vetenskap och beprövad erfarenhet, och att patienterna drabbats av svåra kroppsskador.

Men tingsrätten kommer fram till åklagarna inte bevisat att ingreppen utgjorde forskning. Jim Westerberg framhåller dock att Karolinska institutet bedömt att det rör sig om oredlighet i forskning, och att Inspektionen för vård och omsorg bedömer att det är forskning.

– Så det kan kanske vara lite förvånande att tingsrätten kommer fram till att det inte skulle utgöra forskning. Det kan jag tycka när jag tittar på domen.

Är du förvånad över utgången i stort?

– Ja det är klart, vi pläderade ju för grov misshandel i tre fall. Det är vi förvånade över med den bevisning vi åberopade. Sedan har de tillämpat den här nödparagrafen på ett sätt som gör att vi får titta på det.

Båda parter i målet har tre veckor på sig att överklaga domen.

Läs även:

Macchiarini fälls i dag av tingsrätten för vållande till kroppsskada

Expert: Jag är inte överraskad över domen mot Macchiarini

Advokaten: På det stora hela nöjda med domen