Under pandemins första höst konstaterade Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, att samtliga regioner uppvisade allvarliga brister i den medicinska vården och behandlingen av äldre på särskilda boenden. En femtedel av de äldre på de mest drabbade boendena hade blivit utan individuell läkarbedömning för vård i livets slutskede. Men trots att problemen inom äldrevården påtalats från såväl Ivo som Coronakommissionen verkar utvecklingen gå åt fel håll. Enligt Socialstyrelsens äldreenkät har andelen äldre på särskilda boenden som tycker att det är mycket eller ganska lätt att få träffa läkare minskat från 53 till 45 procent jämfört med 2020. Det är också en starkt negativ trend, enligt Socialstyrelsen – jämfört med 2013 har andelen sjunkit med 15 procentenheter.

Resultaten skiljer sig också avsevärt åt mellan såväl län som kommuner. I en kommun uppger endast 10 procent att det är mycket eller ganska lätt att få träffa läkare vid behov, medan samtliga svarande i en annan kommun uppgett detsamma.

Även i fritextsvaren blir det tydligt att läkartillgången varierar mellan olika boenden. Vissa äldre och anhöriga beskriver boenden där läkare gör regelbundna ronder, andra berättar om ett läkarbesök om året, medan vissa uppger att det inte finns någon läkare kopplad till boendet.

I fritextssvaren har anhöriga påtalat bland annat brist på rutinkontroller och att det varit svårt att få tillgång till läkare när behoven har uppstått. Vissa uppfattar att de äldre fått felaktiga mediciner, att läkare gjort felaktiga bedömningar och att vårdplaner inte följts eller uppdaterats.

En större andel äldre uppger även att de besväras av ensamhet och 41 procent svarar att de varit mer ensamma under pandemin än tidigare. Utbildningsnivån inom äldreomsorgen har också sjunkit, enligt den undersökning som riktats till verksamheterna.

– Vi ser i sammanställningen hur tuff situationen varit för många äldre under pandemin men också hur svårt det varit för personalen att räcka till. Även om fler boende på äldreboende anser sig ha ett gott hälsotillstånd har upplevelsen försämrats inom nästan alla övriga områden. Kommuner, regioner och myndigheter måste fortsätta arbeta för att stärka vård och omsorg till äldre och göra den mer likvärdig, säger Michaela Prochazka, äldresamordnare vid Socialstyrelsen, i ett pressmeddelande.