Beslutet togs av Region Uppsalas vårdstyrelse vid ett extrainsatt möte i dag, torsdag. I pressmeddelandet nämns dock inga konkreta siffror på hur högt eller lågt ett sådant tak kan bli.

Vårdstyrelsens ordförande Malena Ranch (MP) säger i en kommentar att Region Uppsala måste vidta åtgärder för att klara av det framtida uppdraget inom primärvården, inte minst med tanke på den kommande utvecklingen med allt fler kroniskt sjuka patienter och multisjuka äldre.

– Genomförandeplanen handlar både om listningstak och andra åtgärder för en rimligare arbetsmiljö och för en säkrare och effektivare vård. Lyckas vi innebär det också att det i framtiden blir lättare att rekrytera nya distriktsläkare, säger Malena Ranch.

Bakgrunden till beslutet är att kompetensförsörjning av specialister i allmänmedicin blivit en alltmer kritisk fråga för primärvården i Region Uppsala. Svårigheterna att rekrytera läkare får stora negativa konsekvenser för patienter, ekonomi och arbetsmiljö, skriver regionen. Prognoser som gjorts av Region Uppsala pekar på att det krävs en omfattande utbyggnad av primärvården de närmsta åren för att möta de demografiska behoven.

Beslutet kommer en kort tid efter att Socialstyrelsen fastslog ett nationellt riktvärde om 1 100 invånare per heltidsarbetande specialist i allmänmedicin. Detta kommenterar regionen i sitt pressmeddelande, dock utan att nämna om man kommer anta denna nivå eller något annat riktvärde.

»Inom Region Uppsala går det i dag 2 350 invånare per heltidsanställd distriktsläkare inom Nära vård och hälsa. Det skulle behövas en stor ökning av antalet distriktsläkare för att nå upp till Socialstyrelsens riktvärde«, skriver Region Uppsala.

I underlaget till beslutet nämns en rad saker som bör ses över i arbetet med att ta fram en plan, bland annat behovet av ST-block i allmänmedicin, minskad administrativ börda inom primärvården och en eventuell utökning av antalet vårdcentraler med lättakut.

Tjänstemannauppdraget om att ta fram en plan på ett listningstak ska återrapporteras till vårdstyrelsen senast i december 2022.

 

Läs mer:

Flera regioner inför riktvärden för antal invånare per läkare