Som Läkartidningen tidigare har berättat infördes Min Vård Gävleborg brett i regionen i början av maj. Genom lösningen kan alla regionens invånare söka vård digitalt, dygnet runt, till primärvården, den sjukhusbaserade specialistvården och folktandvården.

Införandet av systemet har väckt kritik bland många läkare. Bland annat upplever primärvårdsläkare att deras jouruppdrag drastiskt har ändrats och att de förväntas vara tillgängliga på ett helt annat sätt än tidigare, eftersom de måste hantera digitala ärenden vid sidan om exempelvis patienter på särskilda boenden, polisiära ärenden, eller psykiatrisk tvångsvård.

Kritiken har lett till att ledningen för Min vård Gävleborg har gjort en förändring. Under en utvärderingsperiod fram till i höst, ska primärvårdsläkarna på jour inte behöva hantera digitala prio 2-ärenden, alltså ärenden som inte bedöms vara tillräckligt brådskande för akutmottagningen, men som ändå ska besvaras inom tio minuter. Sådana ärenden ska i stället skickas till jourcentraler.

Trots det hände precis en sådan sak nyligen, vilket lett till en avvikelseanmälan.

En läkare på beredskapsjour i Gävle hade kallats till ett privat hem där en person oväntat hade avlidit. Enligt anmälan var anhöriga på plats, »förvirrade och upprivna«. Samtidigt hade läkaren telefonsamtal från flera vårdboenden som behövde stöd i bedömningar.

Då fick han dessutom ett meddelande i telefonen om ett prio 2-fall via Min Vård Gävleborg, vilket alltså behövde hanteras ganska omgående. Läkaren lyckas dock inte ansluta till systemet och öppna patientärendet.

– Han försökte febrilt logga in men lyckades inte med det. Vi var nog sex kollegor som var inblandade, fem läkare och en sjuksköterska. Han blev väldigt stressad och störd i anhörigsamtalen, berättar Helen Björk, läkare och verksamhetschef vid Hälsocentralen city, som gjort anmälan.

När läkaren inte lyckades ansluta, försvann ärendet så småningom i systemet. Och varken han eller vårdcentralen vet vad som hände med patienten.

– Vi har ingen aning om vad det handlade om. Vi får bara hoppas att patienten sökte akut, säger Helen Björk.

Hälsocentralen city har gjort avvikelseanmälan dels på grund av brister i patientsäkerheten, dels på grund av att beredskapsjouren blivit störd i sitt övriga arbete. Helen Björk säger att läkarnas förtroende för hur regionen har hanterat införandet av Min vård Gävleborg är mycket lågt.

– Vi anser att systemet inte är validerat, att det befinner sig på ett försöksstadium, säger hon.

Verksamhetsområde digital vård uppger genom Region Gävleborgs presstjänst att ärendet nyligen inkommit till dem och att de nu utreder det inträffade.

Ytterligare ett par avvikelser har rapporterats angående Min Vård Gävleborg sedan systemet rullades ut i bred skala. I båda fallen tyckte patienterna att frågorna var irrelevanta för deras ärenden, och i ett av fallen fick patienten inte den kontakt med vården som ska ha utlovats.

 

Läs även:

Merjobb under jouren – läkare kritiserar Gävleborgs nya vårdtjänst