Förhållandena på vårdcentralen är sådana att Ivo bedömer att det föreligger påtaglig fara för patienters liv, hälsa och personliga säkerhet, enligt beslutet.

Region Sörmland hävde i januari sitt avtal med företaget Amore hemomsorg, som drivit vårdcentralen, eftersom vårdcentralen trots varningar inte ska ha levt upp till de krav man kommit överens om när kontraktet undertecknades. Företaget svarade med att stämma regionen och fortsatte även att bedriva viss verksamhet. I januari inledde Ivo en granskning, som nu lett till att företaget av patientsäkerhetsskäl omedelbart förbjuds att bedriva hälso- och sjukvård och estetiska kirurgiska ingrepp och injektionsbehandlingar vid vårdcentralen, enligt patientsäkerhetslagen 7 kap 27 §.

Ivo skriver i beslutet att grundläggande förutsättningar saknas för att bedriva god vård. Det handlar om att det saknats ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inklusive processer och rutiner, att vårdgivaren har underlåtit att utreda misstankar om allvarliga missförhållanden, att uppgifterna om verksamhetens inriktning och omfattning av hälso- och sjukvård varit oklara, liksom att uppgifter kring bemanning och kompetens varit missvisande och oklara. Det har också saknats nödvändiga medicintekniska produkter och adekvata läkemedel i verksamheten. Dessutom har smittskydd vid positiva covid-19-provsvar samt dokumentation brustit. Vårdgivaren har också försvårat Ivo:s tillsyn, enligt beslutet.

– Jag kan konstatera att IVO delar vår syn om att Årby vårdcentral inte ska bedriva vård. Vi har agerat genom att avsluta avtalet med vårdcentralen efter att vi upptäckt och påtalat allvarliga brister i verksamheten. Vi har tagit hand om, och listat om, samtliga patienter till andra vårdcentraler. Vi har också förändrat vårt arbetssätt med striktare kontroll då nya vårdcentraler och vårdgivare vill etablera sig, säger Mats Henningsson, chef för Hälsoval Sörmland, i en kommentar på regionens webbplats.

Läkartidningen har sökt Amore hemomsorg.

Läs även:
Vårdcentral var utan allmänläkare – Region Sörmland river upp avtalet