Utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskap har föreslagit att staten vid allvarliga kriser, svåra olyckor och krig ska kunna utlysa katastroftillstånd inom vården och att regioner och kommuner då ska bli skyldiga att hjälpa varandra.

Utredaren Åsa Kullgren anser också att sjukvårdshuvudmän och vårdgivare vid katastroftillstånd ska kunna göra avsteg från bestämmelser som gäller vid normala förhållanden. Det kan handla om bestämmelser som säger vilka lokaler, vilken utrustning och vilken personal som ska finnas på plats för att ge en god vård.

Men Inspektionen för vård och omsorg ställer sig tveksam till att de nya bestämmelserna endast ska påverka vårdgivare och sjukvårdshuvudmän, vilket slutbetänkandet föreslår.

Om vårdgivare ska få göra avsteg från den normala vårdkvaliteten vid ett katastroftillstånd är det konsekvent att också ändra på kraven som ställs på läkare och sjuksköterskor, menar myndigheten.

I sitt remissvar till utredningens slutbetänkande skriver Ivo att regeringen bör överväga att införa undantagsregler även för vårdpersonal, vilket kräver ändringar i Patientsäkerhetslagen.

Utredaren anser inte att sådana ändringar behövs, noterar Ivo. Detta innebär att det strikta ansvaret för vårdprofessionerna kvarstår även under en katastrof, det vill säga att de ska utföra sitt arbete enligt vetenskap och beprövad erfarenhet, samt att ge en sakkunnig och omsorgsfull hälso- och sjukvård som uppfyller dessa krav.

»Ivo anser att det är rimligt och logiskt att se över om kraven på den enskilda hälso- och sjukvårdspersonalens yrkesutövning ska vara annorlunda under höjd beredskap, till exempel om det beslutats om katastroftillstånd. Vad gäller kraven på vårdgivare och sjukvårdshuvudmän föreslås ju undantagsregler i betänkandena från normalkraven i hälso- och sjukvårdslagen«, skriver Ivo:s avdelningschef Daniel Lilja i ett mejl till Läkartidningen.

Ivo bedriver tillsyn även under höjd beredskap, framhåller Daniel Lilja, och påpekar att myndighetens personal skulle kunna vidta åtgärder vid bristande följsamhet till lagstiftningen även under sådana förhållanden. Han tillägger att det är svårt för myndigheten att vara mer konkret om sina önskemål i dagsläget, då myndigheten ännu inte haft några detaljerade diskussioner om de eventuella bestämmelser som kan behövas.

Ivo anser också att en utredning behöver utveckla, och om möjligt föreslå regleringar kring, vad som anses vara nödvändiga avsteg från centrala bestämmelser under en katastrof. Tillsynsmyndigheten ställer frågan: Vad betyder det för Ivo vid en konkret granskning av en vårdgivare att man kan »göra avsteg från normal kvalitet«.

Läs mer:

Staten föreslås få tydligare roll i styrningen av vården vid kriser