Läkartidningen har tidigare berättat att ett antal läkarstudenter på termin tre och fyra har spärrats från fortsatta studier på Karolinska institutet (KI) eftersom de missat examinationer när de följt rekommendationerna om att stanna hemma vid luftvägssymtom. Två av de spärrade studenterna gjorde en anmälan till Universitetskanslersämbetet (UKÄ) för att se om KI har juridiskt stöd för sitt agerande. De anser bland annat att KI med tanke på det extraordinära läget under pandemin borde ha satt in extra tentatillfällen.

Nu har UKÄ fattat ett beslut i ärendet och riktar kritik mot KI.

»UKÄ:s uppfattning är att lärosäten kan och bör agera på ett så smidigt och flexibelt sätt att man i möjligaste mån undviker att studentgrupper halkar efter i utbildningen på grund av pandemin. Det kan till exempel innebära fler och annorlunda organiserade provtillfällen än normalt«, står det i beslutet.

KI har sagt att lärosätet varit hårt pressat hösten 2021. Dels av införandet av den nya läkarutbildningen, dels av den pågående pandemin. Därför var man tvungen att använda lärarresurserna på ett effektivt vis och kunde inte erbjuda studenterna extra provtillfällen.

UKÄ skriver att de har förståelse för att lärarnas arbetssituation var ansträngd. Men påpekar samtidigt att det ur samhällets perspektiv snarare är effektiv resursanvändning att agera för att undvika att studenter tvingas till uppehåll på grund av externa faktorer. Lärosätena har ett ansvar för en effektiv genomströmning av studenterna, vilket är extra viktigt när det gäller vårdutbildningarna på grund av det stora rekryteringsbehovet.

Marie Dahlin, programdirektör för läkarprogrammet, säger till Läkartidningen att de tar till sig av kritiken.

– Det är klart vi önskat att vi hade kunnat göra mer. Vi försökte göra så gott vi kunde, men UKÄ tyckte inte att det räckte och det får vi ta till oss.

En av studenterna som anmält KI är Elsa Hultgren. Hon gick termin fyra på läkarutbildningen men kunde inte fortsätta termin fem eftersom hon saknade 1,5 poäng från en patologikurs.

– Det är fortfarande surt eftersom vi blev spärrade oavsett. Men det känns väldigt bra att UKÄ också tycker att vi borde ha fått hjälp. Nu kanske åtminstone inte yngre kursare drabbas av samma sak, säger hon till Läkartidningen.

Elsa Hultgren skrev inte den ordinarie salstentan i maj förra året på grund av luftvägssymtom, i enlighet med KI:s och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. På omtentan i augusti fick hon underkänt. KI hänvisade till nästa ordinarie examinationstillfälle i slutet av 2021, men resultatet rättades först januari – vilket var för sent för att uppnå behörighet till vårterminen. Hon beviljades heller ingen dispens för att kunna tillgodoräkna sig poängen i efterhand.

Under vårterminen har Elsa Hultgren gått en kurs i kreativt skrivande. Hon klarade patologitentan, och ska fortsätta läkarstudierna i höst.

– Det är trist att vi behövde pausa läkarstudierna. Men det är som det är och det känns skönt att UKÄ nu går ut med tydliga riktlinjer om vad som gäller, säger hon.

Enligt UKÄ:s utredning var det minst 16 läkarstudenter vid KI som spärrades från fortsatta studier under vårterminen 2022 efter att ha missat provtillfällen under pandemin.

Marie Dahlin ser risken för att en liknande situation skulle uppstå framöver som mycket liten.

– Det var en jätteolycklig och helt exceptionell situation i höstas med både omläggningen av läkarprogrammet och pandemin som påverkade just de kurserna där studenterna önskade fler tentatillfällen. Vi beklagar att studenter som inte hann bli behöriga har drabbats av en försening.

Läs också:

Studenter anmäler KI till UKÄ

Läkarstudenter går både det gamla och det nya läkarprogrammet samtidigt

50 läkarstudenter kan nekas plats på KI i höst

Läkarstudenter på KI får sina studieplatser

UKÄ granskar universiteten

Regeringen styr Universitetskanslersämbetets (UKÄ) verksamhet. Myndigheten har tre huvudsakliga ansvarsområden:

  • Att granska kvaliteten i högre utbildning och lärosätenas system för kvalitetssäkring av högre utbildning och forskning.
  • Att följa upp och analysera utvecklingen och trender inom den svenska högskolan.
  • Att utöva juridisk tillsyn över alla universitet och högskolor för att se till att de följer lagar och regler.