En av Läkarförbundets prioriterade frågor är att fler läkare ska välja en chefskarriär. För att få en tydligare bild av hur läkare upplever läkare som chefer och hur de själva ser på en eventuell chefsroll lät förbundet under våren genomföra en enkät, som drygt 1 000 läkare svarat på.

Resultatet visar att läkare som har chefer som är läkare i högre utsträckning uppgav att chefen ger goda förutsättningar för att bedriva en patientsäker vård, jämfört med läkare vars chefer har annan utbildning. Likaså upplevde en större andel av de svarande med läkarchefer att deras chef har förutsättningar för att säkerställa en god arbetsmiljö såväl som fortbildning.

Läkarförbundets ordförande Sofia Rydgren Stale hoppas att arbetsgivarna ska inse att en dyrare läkarrekrytering ändå lönar sig i längden.

Sofia Rydgren Stale, ordförande i Läkarförbundet. Foto: Sveriges läkarförbund

– Resultaten visar att det är en viktig investering att tillsätta läkare som chefer. Det är bra både för arbetsmiljön och för en effektiv sjukvård, säger hon.

Det största glappet mellan läkarchefer och chefer med annan utbildning i enkäten syns i frågan om möjligheten att påverka den medicinska utvecklingen på arbetsplatsen. Exempelvis ansåg nära 60 procent av de svarande läkarna i primärvården med en läkarchef att deras chef har möjlighet att påverka den medicinska utvecklingen på arbetsplatsen. Motsvarande siffra för läkare vars chefer har annan utbildning låg på mellan cirka 20 och 30 procent.

– Där sticker verkligen läkarcheferna ut. Det är verkligen viktigt att det finns möjlighet att påverka den medicinska utvecklingen för att få en vård som ligger i framkant, där vi implementerar nya behandlingsmetoder och slutar med metoder som inte är effektiva.

Krävs det en läkare som chef för att kunna åstadkomma allt detta?

– Som läkare har du den högsta medicinska kompetensen och just det kliniska kunnandet verkar vara centralt för bättre organisatoriskt beslutsfattande. Med en medicinsk bakgrund kan du också ge ett gott stöd till läkarkollegorna. Det kan vara svårt att ge stöd i det medicinska beslutsfattandet om du inte är läkare själv, säger Sofia Rydgren Stale.

Med enkäten har Läkarförbundet fått en »tydligare kartbild över terrängen till målet«, menar Sofia Rydgren Stale. Hon ser två viktiga delar i arbetet för att få fler läkare att vilja bli chefer framöver. Det handlar dels om att göra det attraktivt för läkare att fortsätta som chef, genom exempelvis möjligheten att kombinera chefsjobb med kliniskt arbete. Men Läkarförbundet vill också skapa goda förutsättningar för unga läkare att ta sig an chefsuppdrag, bland annat genom att inrätta fler ST-tjänster med ledarskapsprofil, så kallad ledarskaps-ST. Under Läkarförbundets fullmäktigemöte i höstas beslutades också att arbetet med den så kallade »ledarskapsraketen« skulle återupptas.

– Vi har nu tillsatt en grupp som kommer att jobba intensivt med det programmet. De befinner sig fortfarande i uppstartfasen, men innan årets slut kommer vi kunna ta beslut kring form och innehåll, säger Sofia Rydgren Stale.

Läs också: Ledarskapsraketen tas upp på nytt: »En jätteseger för alla läkare«

Om enkäten:

Chefsenkäten skickades ut under våren till 4 000 slumpmässigt utvalda medlemmar, inklusive samtliga cirka 800 medlemmar i Chefsföreningen. Totalt svarade 1 066 läkare på enkäten. Svaren delades upp i olika grupper utifrån om den svarande arbetar i primärvård, på sjukhus eller annan vård. I gruppen »annan vård« ingår företagshälsovård, äldreomsorg, skolhälsovård, habilitering, BUP, ASIH, forskning och digitala vårdbolag.