Från och med den 1 januari 2023 ska alla läkare som nyanställs eller återanställs inom kommuner, regioner eller kommunala bolag omfattas av det nyare av de två pensionsavtal som i dag existerar inom region- och kommunsektorn. Det framgår av en överenskommelse mellan Läkarförbundet och arbetsgivarparterna Sveriges Kommuner och regioner (SKR) och Sobona.

Överenskommelsen innebär att alla som nyanställs eller är födda 1986 eller senare kommer att få sin kollektivavtalade tjänstepension via det avtal som heter AKAP-KR. Där avgörs pensionen av hur mycket de avsatta pengarna har förräntat sig i olika pensionsfonder. Men de som i dag lyder under det äldre avtalet, KAP-KL, kvarstår där om de vill. För de flesta inom denna äldre typ av pensionsavtal är pensionen delvis garanterad utifrån en beräkning av genomsnittlig lön och anställningstid.

Enligt Läkarförbundet innehåller överenskommelsen flera viktiga delar. De som har det äldre avtalet får som sagt kvarstå under de äldre villkoren om de vill, och det gäller även i vissa fall om de byter jobb inom kommun- och regionsektorn.

Betydelsefull är också själva ökningen av avsättningarna, framhåller förbundet. De ökar från 4,5 till 6 procent av lönen upp till en månadslön om drygt 44 000 kronor för alla som lyder under det nyare AKAP-KR-avtalet. Denna höjning får även de som tjänar över denna summa, men de får dessutom en höjning av avsättningen som beräknas på den del av deras lön som överstiger cirka 44 000 kronor. Den höjs från 30 till 31,5 procent av lönen.

De som väljer att gå över till det nya avtalet får också under en övergångsperiod en tilläggspremie, alltså en sorts bonusinbetalning för att de byter avtal.

För Läkarförbundet har det varit viktigt att få förbättrade avsättningar till pensionen.

– Vi har under lång tid arbetat för att få till ökade avsättningar och det är därför glädjande att vi nu får till en höjning i det nya avtalet som i förlängningen ger högre pensioner till våra medlemmar. Vi ser också att det nya pensionsavtalet ger större flexibilitet att röra sig mellan olika sektorer på arbetsmarknaden, säger Läkarförbundets ordförande Sofia Rydgren Stale i en kommentar.

Arbetsgivarsidan, SKR samt Sobona, är också nöjda med överenskommelsen. Den gör att den äldre typen av pension, förmånsbestämd pension som utgår från lönen, snabbare fasas ut.

»Övergången till ett avgiftsbestämt pensionssystem gör det möjligt att förutse pensionskostnaderna på ett bättre sätt och kan över tid minska de snabbt ökande pensionsskulderna« skriver SKR i en presskommentar.

Detta innebär överenskommelsen

*Pensionsavsättningarna höjs från 4,5 till 6 procent på den pensionsgrundande lönen till och med 7,5 inkomstbasbelopp, (44 375 kronor) och från 30 till 31,5 procent för lönedelar som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp upp till 30 inkomstbasbelopp. Höjningen berör främst läkare anställda födda 1986 och senare.
*Arbetstagare som nyanställs eller återanställs ska, oavsett ålder, omfattas av det nyare avtalet AKAP-KR.
*Anställda som har ett pågående intjänande av förmånsbestämd pension kvarstår i KAP-KL men erbjuds att gå över till ett nyare AKAP-KR.
*Födda före 1986 som i dag omfattas av det äldre avtalet får vara kvar i detta avtal även om de byter arbetsgivare inom kommun- och regionsektorn. Detta under villkoret att glappet mellan anställningarna är maximalt 90 kalenderdagar.
Läkarförbundet har avtalat med SKR om att arbetsgivaren ska uppmärksamma läkare som byter jobb på eventuella pensionsavtalskonsekvenser.

Läkarförbundet har en webbsida med frågor och svar om det avtalet, den nås här.

Källa SKR och Läkarförbundet