Det framgår av ett tilläggsdirektiv som regeringen beslutade om den 30 maj.

Utredningens huvudsyfte är att komma till rätta med de svårigheter som flera aktörer inom läkemedelsområdet har stött på när de velat få fram statistik. Svårigheterna handlade om försäljningsstatistik över specifika läkemedel och statistik som påverkar prissättning och subventioner av läkemedel.

Det uppstoppade statistikflödet berodde på att Socialstyrelsen och E-hälsomyndigheten efter en dom i kammarrätten kommit fram till att att utlämnandet av försäljningsstatistiken riskerade att bryta mot bestämmelserna om statistiksekretess.

Den minskade tillgången på siffror om läkemedelsmarknaden väckte hård kritik, inte minst från branschorganisationen Lif – de forskande läkemedelsföretagen, och utredningen fick i uppdrag att ta fram förslag på förtydliganden som skulle göra att läkemedelsstatistiken i så stor utsträckning som möjligt skulle kunna lämnas ut till de aktörer som tidigare haft åtkomst till dem.

Skälet till att Socialdepartementet nu avbryter vissa av utredarens uppdrag, förlänger utredningstiden och samtidigt kommer med tilläggsdirektiv är att utredaren under arbetets gång har upptäckt ett behov av att föreslå nya bestämmelser inom både sekretess- och personuppgiftsbehandlingsområdet.

Med det nya uppdraget blir det möjligt för utredaren att föreslå en annan författningsteknisk lösning än den reglering om nationell läkemedelslista som finns i dag.

En sådan lösning skulle till exempel kunna vara »en särskild registerlag som passar bättre ihop med den tekniska infrastruktur för framställning av statistik och fullgörande av uppgiftsskyldigheter som finns hos E-hälsomyndigheten«, förtydligar en tjänsteman på Socialdepartementet i ett e-postmeddelande till Läkartidningen.

Lifs analyschef Karolina Antonov uppger till Läkartidningen att Lif ser mycket positivt på att utredaren får mer tid på sig. Men man saknar ett uppdrag om att inkludera statistik om läkemedel inom slutenvården, något som organisationen tillsammans med Sveriges Kommuner och regioner länge efterlyst.

– I dag utgörs en betydande andel av de nya läkemedel som introduceras av slutenvårdsläkemedel. För att kunna ha en adekvat uppföljning av patienter behöver den statistiken kunna samlas in, skriver Karolina Antonov i ett e-postsvar.

Utredningen »Ändamålsenligt utlämnande av läkemedelsstatistik« ska lämna sina förslag senast 30 december 2022.