Initiativet till brevet kommer från de svenska riksdagsledamöterna i riksdagens tvärpolitiska grupp för frågor om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, SRHR, och ledamöter från alla partier utom SD har skrivit under.

I brevet uttrycker de, tillsammans med sina nordiska kolleger, sin uppskattning för Världshälsoorganisationens, WHO:s, riktlinjer som kom under våren. I riktlinjerna finns rekommendationer som syftar till att tillförsäkra kvinnor som efterfrågar abort en säker vård, samt rekommendationer till beslutsfattare om att avskaffa »medicinskt onödiga politiska hinder för säkra aborter«.

Brevet från de nordiska politikerna kommer efter att 55 amerikanska kongressledamöter rasat mot innehållet i de nya abortriktlinjer i en skrivelse till WHO. I skarpa ordalag fördömer amerikanerna WHO:s åtgärdsförslag och de kräver att organisationen drar tillbaka sina »anti liv-rekommendationer«.

– Brevet ska ses som en motpol till det brev som skickades av de 55 senatorerna. I dessa tider känns det extra relevant och viktigt att stå upp för kvinnors rättigheter världen över. Abortmotståndet växer och då vill vi vara tydliga med var vi står, uppger riksdagsledamoten Helena Storckenfeldt (M), vice ordförande för SRHR, till Läkartidningen.

De amerikanska politikerna beskriver FN-organisationens riktlinjer som ett hot mot ofödda barns och kvinnors hälsa. USA:s före detta vice president Mike Pence och de andra undertecknarna skriver vidare att WHO:s försök att avhumanisera ofödda barn och avkriminalisera alla typer av aborter är häpnadsväckande. Vidare menar de att riktlinjerna påtvingar världens länder begränsningar i det man kallar vårdpersonalens rätt till samvetsfrihet.

De nordiska politikerna är av motsatt uppfattning och påpekar att omkring 23 000 kvinnor dör på grund av osäkra aborter årligen. De uppmuntrar WHO:s generaldirektör till att fortsätta kämpa mot osäkra och hälsovådliga aborter och sprida tillgången till säkra aborter via de nyligen antagna riktlinjerna.

De uttrycker i sitt brev också en stark oro över det amerikanska abortbeslutet som kom nyligen, där högsta domstolen gjorde det möjligt för USA:s delstater att förbjuda abort. Beslutet sägs kunna få »domino-effekter« världen över, med ökad risk för liv och hälsa, skriver de till WHO:s generaldirektör Tedros Adhanom Ghebreyesus.

»Vi hedrar och välkomnar ert engagemang för att stötta länderna med implementeringen av de nya riktlinjerna« skriver SRHR:s ordförande Diana Laitinen Carlsson (S) och de andra 48 nordiska politikerna.

»Vi lovar att göra allt vi kan för att säkra att tillgången på säkra aborter kvarstår på den nordiska, europeiska och internationella agendan«, avslutar de brevet.

Artikeln är uppdaterad 07 01

WHO:s nya riktlinjer

Riktlinjerna innehåller 50 rekommendationer som rör alltifrån kliniska metodfrågor, till tillgång till vård och juridiska frågor. De flesta av rekommendationerna syftar till att tillförsäkra kvinnor som efterfrågar abort en säker vård. FN-organisationen lyfter fram fördelar med att flera vårdprofessioner samarbetar, att medlemsländerna ser till att det finns tillgång till medicinska abortpiller samt att man ser till att det finns tillgång till korrekt vårdinformation till de som behöver detta. Riktlinjerna rekommenderar också att beslutsfattare världen över avskaffar »medicinskt onödiga politiska hinder för säkra aborter«. Här nämns kriminalisering, tidsgränser, och krav på att andra – som till exempel partners och familjemedlemmar – ska godkänna aborter.