Företrädare för sju organisationer skriver på DN Debatt om hur Sverige, tre år efter undertecknandet av Europarådets Istanbulkonvention, fortfarande inte uppfyllt sina åtaganden. Bland organisationerna finns stiftelsen Wonsa, som till exempel driver en forskningsinriktad specialistmottagning för sexuellt traumatiserade personer, Riksföreningen mot incest och andra sexuella övergrepp i barndomen, och organisationen NXTME som ger stöd till incestutsatta.

Istanbulkonventionen syftar till att bekämpa våld mot kvinnor i nära relationer. Sverige och andra länder som antagit konventionen, förpliktigar sig exempelvis till att inrätta lättillgängliga mottagningscenter så att våldtagna eller utsatta för sexuellt våld ska kunna få medicinsk och rättsmedicinsk undersökning samt traumastöd och rådgivning. Men trots att den beräknade tiden för införande nu löpt ut, har Sverige inga sådana.

Debattörerna påpekar också att Istanbulkonventionens expertgrupp kritiserat Sverige för detta 2019. Och 2020 bekräftade Sveriges Kommuner och regioner (SKR) att sjukvården har otillräckliga kunskaper på området.

Organisationerna kräver att politikerna »tar situationen på allvar och agerar utifrån sina åtaganden«. De vill därför att det blir tydligt var ansvaret för utvecklingen ligger.

De vill också se ett inrättande av ett nationellt centrum för klinisk metodutveckling, forskning och utbildning. Ett sådant skulle kunna utveckla behandlingsmetoder och utarbeta nationella riktlinjer för vården av sexuellt våldsutsatta personer.

Eftersom det saknas särskilda mottagningar för patientgruppen i landet, förslår debattörerna en obligatorisk utbildning av personal inom primärvård, psykiatri, barnpsykiatri och ungdomsmottagningar. En sådan skulle kunna hjälpa personalen identifiera dessa patienter.

Organisationerna vill också se en obligatorisk utbildning av handläggare hos Försäkringskassan, eftersom dessa kan ha bristande förståelse för sexuellt våld som grundorsak till psykiatriska diagnoser. Därtill vill skribenterna se en obligatorisk utbildning för handläggare på socialtjänsten, då de upplever att det saknas både tillräcklig kunskap och tillräckliga utredningsverktyg.

 

Läs även:

Rapport: Sjukvården brister i att upptäcka våld i nära relationer

Ny läkarförening vill öka kunskapen om sexuella övergrepp