Regeringen föreslår att regionerna i avtal ska säkerställa att de offentligfinansierade patienter som regionen låter de privata vårdgivarna vårda inte ska påverkas negativt av de andra uppdrag som vårdgivaren har.

Bakgrunden till förslaget är att det förekommer fall där patienter med privata sjukvårdsförsäkringar har fått gå före i kön, trots att lagen säger att vård ska ges efter behov och inget annat.

I den skattefinansierade vården ska man inte kunna köpa sig före. Man måste kunna känna en trygghet i att vården ges efter behov och inte efter storleken på plånboken, säger socialminister Lena Hallengren (S) i en presskommentar.

Som Läkartidningen tidigare skrivit har Lagrådet under lagrådsremissrundan framfört att det i förslaget är oklart ifall lagtexten hindrar alla privatpatienter att gå före i kön. Även om det med förslaget tydliggörs att de med störst behov alltid ska prioriteras, menade juristerna att det är oklart om vårdgivare i framtiden får prioritera privatvårdsförsäkrade som har ett vårdbehov som ligger på ungefär samma nivå som de övriga patienterna. Detta kanske inte vore att betrakta som »negativ påverkan på regionens vård«, resonerade de tre juristerna.

”Måhända är det så att vårdgivaren får prioritera privatfinansierad vård både om vårdbehovet är samma och om det är någorlunda likvärdigt”, skrev lagrådsledamöterna i sitt yttrande, som dock inte innehöll några krav på ändringen av lagtexten i denna del.

Propositionen är ännu inte publicerad och det går inte ännu att läsa hur regeringen förhåller sig till Lagrådets resonemang och frågeställning. När Läkartidningen frågar om lagtextförslaget förändrats efter det att Lagrådet efterfrågat förtydliganden, meddelar socialdepartementet att regeringen inte har ändrat något i den föreslagna lagtexten, men däremot utvecklat sitt resonemang om varför man tror att det befintliga lagförslaget kommer att leda till förbättringar.

Enligt socialministern ska dagens lagförslag också ses som ett första steg för att komma till rätta med problem som rör behovsprincipen.

»Jag ser fram emot att ta del av de kompletterande förslag för att säkra behovsprincipen i vården som en ny utredning ska lämna senare i år«, skriver Lena Hallengren i ett e-postsvar till Läkartidningen.

Här syftar hon på den utredning som tillsattes i februari, som ska ta fram förslag på regler om vilken vård privata vårdgivare som har avtal med en region om hälso- och sjukvårdstjänster, ska kunna ge till privatförsäkrade vårdkunder.