När Konstitutionsutskottet (KU) höll pressträff om årets granskning, var det ett par punkter som KU:s ordförande Karin Enström (M) särskilt ville lyfta. Båda handlade om coronapandemin.

Den ena rörde regeringens agerande gentemot coronakommissionen, den kommission som regeringen tillsatte 2020 för att granska de åtgärder som vidtagits för att hindra spridningen av covid-19. Ett enigt KU tycker inte att regeringen i tillräcklig utsträckning har bistått coronakommissionen med underlag.

Konstitutionsutskottets ordförande Karin Enström (M) vid pressträffen. Foto: Skärmdump från riksdagens webb-tv.

– Utskottet anser att Regeringskansliet hade kunnat bistå kommissionen mer aktivt med att försöka identifiera uppgifter som kunde vara relevanta och därmed underlätta för kommissionen, sa Karin Enström.

KU menar att Regeringskansliet borde ha haft en bättre förståelse för vilka handlingar som hade kunnat vara intressanta för kommissionen. Konstitutionsutskottet trycker på att det är coronakommissionens uppgift att i slutändan avgöra vilka uppgifter som faktiskt är relevanta, det är inte regeringens uppgift att gallra.

Den andra punkten som Karin Enström lyfte, handlade om regeringens krishanteringsorganisation, närmare bestämt Gruppen för strategisk samordning (GSS). Gruppen består av statssekreterare och KU konstaterar att den har varit central under pandemin.

– Men när det gäller ministrarnas förhållande till GSS, har det enligt KU funnits otydligheter. Vår slutsats är att GSS borde ha haft en tydligare koppling till statsrådsnivån.

KU tycker att det är tveksamt att den statssekreterare som lett GSS inte tycks ha varit underställd en viss minister. En sådan ordning menar KU riskerar leda till ett för stort avstånd mellan GSS och olika ministrar.

Utskottet påpekar också att regeringen inte har utsett en särskild grupp med de närmast berörda ministrarna under pandemin, något som gjorts i tidigare krisarbeten. Det hade kunnat förbättra samordningen inom regeringen. KU kritiserar också dokumentationen, exempelvis att GSS inte förde minnesanteckningar, vilket hade varit värdefullt med tanke på gruppens betydelse under pandemin.

KU har även granskat sådant som inte rör pandemin. Totalt har 35 KU-anmälningar gjorts under det gångna granskningsåret, varav KU påtalar brister i 14. De handlar bland annat om beslut om mellanlagring av kärnbränsle, evakuering av lokalt anställda i Afghanistan och olika ministrars offentliga uttalanden.

Granskningen finns på riksdagens webbplats.

 

Läs även:

Riksrevisionen ska granska smittskyddet

Stiernstedt om avslutade uppdraget: »Det finns mycket kvar att lära«

Coronakommissionen: Regeringen var alltför beroende av FHM

KU granskar regeringen

Konstitutionsutskottet (KU) är ett utskott i Sveriges riksdag som bland annat granskar om regeringen och ministrarna följer reglerna för regeringsarbetet.

Riksdagens ledamöter har rätt att anmäla ministrarna i regeringen till KU. Utskottet undersöker sedan om de ministrar som anmälts har gjort fel eller inte.

KU består av 17 folkvalda riksdagsledamöter med alla riksdagspartier representerade.