Nu svarar Region Stockholm på kritiken från Läkarförbundet om att det finns alldeles för många patienter per läkare inom regionens primärvård och att man som den rikaste regionen borde kunna göra som ett par andra regioner och införa ett riktvärde för antalet invånare per läkare.

– Vi behöver ett riktvärde som är anpassat för Stockholm. Men vi vet inte hur det kommer att se ut ännu, säger Christoffer Bernsköld, som är enhetschef för avdelningen för primärvården inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Enligt enhetschefen finns det flera orsaker till att man inte har tagit ett beslut om ett riktvärde i enlighet med Socialstyrelsens rekommendationer. Dels har det att göra med att siffran inte fanns när man senast reviderade sitt vårduppdrag för vårdcentralerna. Men framför allt handlar det om att det just för Region Stockholm är svårt att förhålla sig till riktvärdet.

Han lyfter fram att Region Stockholms hälso- och sjukvård skiljer sig åt från de flesta regioner genom att ha ett stort inslag av vårdval och specialiserad öppenvård. Dessutom är vården på äldreboendena, där många vårdkrävande patienter finns, inte organiserad under samma tak som vårdcentralerna vilken den är i många andra regioner. Detta påverkar hur ett lämpligt riktvärde ska bedömas.

– Vi reviderar vårt vårduppdrag kontinuerligt och nu ska vi titta på detta och se vad som kan vara en rimlig siffra för vår region, säger Christoffer Bernsköld.

Socialstyrelsens riktvärde från i april säger att en rimlig snittnivå är 1 100 invånare per specialistläkare i primärvården och Läkarförbundet har räknat ut hur många fler läkare per invånare som skulle behövas i varje region för att riktvärdet ska kunna nås. Det visade sig att de flesta regioner har långt ifrån tillräckligt med läkare.

Förbundet pekar särskilt ut Region Uppsala och Region Stockholm, där den sistnämnda skulle behöva öka antalet läkare med 99 procent, enligt förbundets uträkningar. Man betonade att regioner som har som mål att de flesta patienter ska vara listade på en namngiven läkare, som till exempel Stockholm, inte får ha för många invånare per läkare.

– Att ha en fast läkare på pappret är inte mycket värt om den läkaren inte har tid för dig, sa Johan Styrud, ordförande för Stockholms läkarförening, i en kommentar till siffrorna.

Region Stockholm har för närvarande ett mål om att alla ska vara listade på en namngiven läkare inom primärvården, och den övre gränsen för att vårdgivarna ska få sin målrelaterade ersättning är 2 200 patienter per läkare.

Hur ser ni på kritiken om att ni som den rikaste regionen borde kunna införa ett riktvärde i enlighet med Socialstyrelsens rekommendationer som vissa andra regioner gjort?

– Även om vi är en rik region, så är det så att vi valt att organisera vården annorlunda, och detta kommer att påverka hur regionen ska förhålla sig till riktvärdet, säger Region Stockholms Christoffer Bernsköld.

Läkarförbundet skriver i sitt pressmeddelande att de vill se mer pengar till vården i regionen »utifrån ett redan förändrat och utökat uppdrag«.

– Det är en politisk fråga. Men vi har i tidigare analyser från före pandemin kommit fram till att vi för att ge en bra vård måste se till att fler ST-läkare utbildas och att vi långsiktigt behöver öka ersättningen. Och det är också så att regionen har politiska beslut om att avsätta mer pengar till vårdcentralerna.

Att Läkarförbundet ett par år efter er analys och era åtgärder kommer med denna kritik, hur tolkar du det?

– Det är fullt naturligt att man kan tycka att det går för långsamt eller att det är otillräckligt, utifrån vilket perspektiv man har. Man kan tycka olika, och det finns ju de som menar att man ska bygga ut annan vård än primärvården.

Detta innebär Socialstyrelsens riktvärde

Efter att regeringen givit Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram nationella riktvärden för hur många invånare per läkare som är en lämplig eller möjlig nivå, kom Socialstyrelsen i slutet av april fram med ett förslag, som socialminister Lena Hallengren (S) meddelade att hon var nöjd med.
Förslaget innebär:
• 1 100 invånare per specialistläkare i primärvården
• 550 invånare per ST-läkare i allmänmedicin (för dem som är i mitten av sin specialistutbildning).
Enligt Socialstyrelsen ska dock riktvärdet vara flexibelt och varken ses som ett golv eller ett tak. Siffran ska anpassas lokalt utifrån exempelvis hur stora vårdbehov invånarna har.  Även läkarnas totala erfarenhet och tjänstgöringsgrad och om de har handledaruppdrag eller forskningstid ska spela in. Vilka andra yrkesgrupper som ingår i teamet på hälso- eller vårdcentralen och hur de arbetar spelar också stor roll.
Källa: Socialstyrelsen.