Inför sommaren har Läkartidningen frågat samtliga regioner om de har anställt läkarstudenter efter termin nio för att utföra uppgifter som normalt sjuksköterskor ansvarar för. Från och med termin nio kan läkarstudenterna arbeta som vikarierande underläkare med ett särskilt förordnande från Socialstyrelsen.

16 av 21 regioner har svarat på Läkartidningens enkät. Åtta svarar att de inte anställer läkarstudenter som får utföra sjuksköterskeuppgifter (Västerbotten, Dalarna,  Kronoberg. Sörmland, Västmanland, Värmland, Jönköping och Gotland). »Nej, vi anställer läkarstudenter termin 9 som vik underläkare utan legitimation. Inte i syfte att ersätta sjuksköterskor«, skriver exempelvis Region Värmland.

Två regioner svarar ja: Uppsala och Halland.

I maj skrev Läkartidningen om att Akademiska sjukhuset i Uppsala ska öppna en ny avdelning i sommar för att avlasta den hårt belastade akutmottagningen, och att läkarstudenter efter termin nio anställs för att utföra omvårdnadsuppgifter.

I enkätsvaret uppger Akademiska sjukhuset att 115 har sökt underläkartjänster där omvårdnadsuppgifter ingår, och 28 har anställts till sommaren. Sjukhuset har även tidigare år haft liknande lösningar.

Hallands sjukhus i Varberg och Halmstad har anställt cirka 10–15 läkarstudenter som ska arbeta som »samordnare/underläkare« på vårdavdelningar (medicin, kirurg, ortoped och urolog). De kommer ha en läkarchef och ersätter inte rakt av sjuksköterskor, men gör vissa omvårdnadsarbetsuppgifter enligt Region Halland som även uppger att det varit ganska lätt att tillsätta tjänsterna.

De övriga sex regionerna som besvarat enkäten (Västra Götaland, Skåne, Kalmar, Östergötland, Norrbotten och Örebro) ger inget tydligt svar på frågan.

»Inte aktuellt i någon organiserad form. Förekommer det så är det i mycket begränsad omfattning i sommar«, skriver exempelvis Region Kalmar.

Region Norrbotten skriver att det kan förekomma – fast rekommendationen är att det egentligen inte ska vara så, enligt regionens presstjänst:

»Vi anställer inte studenter för att ersätta sjuksköterskor, däremot ibland som undersköterskor. På en del arbetsplatser kan arbetsuppgifterna som sjuksköterskor och undersköterskor utför överlappa varandra. På så sätt kan det vara så att en student utför en uppgift som en sjuksköterska normalt sett utför – men tanken är ändå inte att det ska ske«.

Även inom Västra Götalandsregionen är rekommendationen att läkarstudenter som fullgjort nio terminer ska vikariera som icke-legitimerad underläkare.

»Men i vilken utsträckning sjukvårdsförvaltningarna gör detta och vilka arbetsuppgifter läkarstudenterna har, har vi ingen uppgift om centralt. Det är respektive verksamhetschef som bedömer vilka arbetsuppgifter en person är kompetent att utföra«, lyder svaret från den centrala HR-avdelningen i Västra Götalandsregionen.

Sahlgrenska universitetssjukhuset har under flera tidigare somrar anställt underläkare för att, åtminstone till stor del, arbeta med sjuksköterskeuppgifter. Senast i början av året sökte sjukhuset läkarstudenter på termin nio eller tio till underläkartjänster som enligt platsannonsen »i större utsträckning än traditionella läkartjänster är inriktade mot omvårdnadsarbete«. Vårdplanering och läkemedelsadministration ingick exempelvis i arbetsuppgifterna.

Läkarförbundet, SLF student och Sveriges yngre läkares förening (Sylf) har vittnat om att flera regioner mer eller mindre uttalat, låter underläkare utföra omvårdnadsuppgifter. De beskriver det som ett växande problem i sjuksköterskebristens spår och är starkt kritiska till utvecklingen.

– Regionerna upplever nog att de löser problemet på kort sikt med den här typen av kontrakt, men vi anser inte att underläkare ska användas för att täcka upp för bristen på sjuksköterskor, sa Läkarförbundets ordförande Sofia Rydgren Stale till Läkartidningen tidigare i år.

Väntan på AT kan bli lång, och många läkarstudenter kämpar för att få in en fot i sjukvården och förbättra sina chanser att få allmäntjänstgöring. Men Sylf varnar läkarstudenter som kan vikariera som underläkare för att hoppa på sommarvikariat som inte är kopplade till läkaryrket. Bland annat eftersom de inte anses vara meriterande för AT.