I takt med att behandlingsmetoderna förbättras lever allt fler cancerpatienter med sin sjukdom under lång tid. Därför väntas behovet av rehabilitering öka fram över.

Nu har Socialstyrelsen haft i uppdrag av regeringen att titta närmare på hur man kan förbättra tillgången till rehabilitering för cancerpatienter. I sin slutrapport pekar myndigheten alltså på stora skillnader såväl mellan som inom regioner när det gäller möjligheten till rehabilitering.

Katarina Fredriksson, projektledare på Socialstyrelsen, konstaterar att det finns en samstämmig bild av hur cancerrehabiliteringen fungerar och vilka åtgärder som krävs för att den ska bli bättre.

– Men att gå från ord till handling har visat sig vara svårare. Att det är så många olika verksamheter inom hälso- och sjukvården som är med i rehabiliteringsprocessen är särskilt utmanande, säger hon i ett uttalande på myndighetens webbplats.

Enligt myndigheten kan bristerna som identifierats bero på bristande resurser – men också på hur cancerrehabiliteringen organiseras.

Socialstyrelsen vill bland annat se en förstärkt regional och kommunal styrning utifrån det nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering. Vid övergångar mellan olika vårdgivare behöver dessutom hälso- och sjukvården skapa en tydligare ansvarsfördelning och ändamålsenliga kommunikationsvägar kring patientens rehabilitering.

Socialstyrelsen slår också fast att cancerrehabilitering måste utgå från patientens behov, och att det måste bedömas kontinuerligt, under hela behandlingsprocessen.

Myndigheten anser bland annat att vårdgivare i större utsträckning än i dag ska uppdatera rehabiliteringsplanen tillsammans med patienten, att närstående behöver involveras i vården i den mån patientsekretessen tillåter och att rehabiliteringsaktiviteter behöver erbjudas även digitalt.

Rapporten slår även ett slag för så kallad prehabilitering redan vid diagnostillfället, innan behandling inleds, för att öka chansen till överlevnad med god livskvalitet.

Under en publik hearing i Socialutskottet på torsdagen – med fokus på svensk och europeisk cancerstrategi – kommenterade Hans Hägglund, nationell cancersamordnare och RCC-ordförande, frågan om rehabilitering.

Han påpekade att SKR och RCC i samverkan har gjort en hel del på det här området, inte minst genom att ta fram vårdprogram och variabler i kvalitetsregister.

Hans erfarenhet är dock att just rehabilitering riskerar att bli det första man drar in på när det är dags för budgetnedskärning inom cancervården.

– Det finns en risk att man nedprioriterar de här delarna i den produktionsstyrda vården, tycker jag. Där kan man bli bättre, sa Hans Hägglund.

Han framhöll också att vården på ett tidigt stadium måste informera patienterna om att ta ett eget ansvar.

– Vi vet ju att det är bättre resultat om man förbereder sig genom att träna inför operationen, om man går ned lite i vikt och dricker mindre inför operationen. Så egenvården blir ju jätteviktig. Där behövs ju information, kommunikation och utbildning, helt enkelt, sa Hans Hägglund.