Joint Academys verksamhet går ut på digital artrosbehandling via en app. Liksom flera andra så kallade nätläkarbolag kan de verka över hela Sverige genom ett avtal i en region. I det här fallet är företaget Arthro Therapeutics AB, som ligger bakom Joint Academy, underleverantör till en vårdcentral i Sörmland. I slutändan får företaget betalt av patienternas hemregioner, vilka faktureras av Region Sörmland.

Men efter en journalgranskning som Region Sörmland låtit göra, där 1 600 besök undersökts, har flera brister upptäckts. Det handlar bland annat om kvaliteten på journalföringen, felaktig debitering, och avsteg från ett regionbeslut i höstas om att artrosbehandling ska föregås av ett fysiskt besök.

– Vi ser att det finns brister i dokumentation av den vård som man har utfört eller inte har utfört. Det har varit svårt att se vad för vård man har utfört eller erbjudit de patienter som använt sig av den här appen, sa Marie Björnstedt Bennermo, chef för patientsäkerhetsenheten i Region Sörmland, på en presskonferens på onsdagen.

För att behandlingen inte ska betraktas som egenvård, ska den föregås av ett fysiskt besök och behandlingen begränsas till max tio besök.

– I ett visst antal fall har man definitivt inte kunnat utläsa i journalanteckningarna om det har föregåtts av en klinisk undersökning, sa Mats Henningsson, hälsovalschef i Region Sörmland, som dock tillägger att man inte sett några patientrisker.

Region Sörmland har avtal med vårdcentralen, men inte direkt med Arthro Therapeutics. Det regionen nu gör är att utfärda en skriftlig varning till vårdcentralen och dra tillbaka godkännandet av Arthro Therapeutics som underleverantör till vårdcentralen.

Enligt statistik från Region Sörmland har omkring 50 000 besök per månad gjorts till Joint Academy under slutet av 2021. Företaget, som främst anställer fysioterapeuter, ersätts med 275 kronor per besök. Patienterna kommer från samtliga Sveriges regioner.

Enligt Arthro Therapeutics påverkas nu tiotusentals patienter. Företaget menar att regionens ställningstagande är gjort på »ett felaktigt urval från de omfattande digitala journalhandlingar som finns i Joint Academys databas«. Företaget kommer därför att överklaga regionens beslut.

– För oss är det helt obegripligt, säger Leif Dahlberg, medicinsk chef, professor inom ortopedi och medgrundare, till Läkartidningen.

Region Sörmlands besked kom på tisdagen. Enligt Leif Dahlberg har det i princip inte funnits någon dialog mellan parterna. Granskarna ska ha begärt information från Joint Academy utan att först ha berättat syftet. Företaget gjorde ett utdrag från sin databas, vilket senare visade sig otillräckligt. Men när Joint Academy skickade kompletterande information, ska granskarna inte ha tittat på den, menar Leif Dahlberg.

– Man har inte haft tillgång till den data som behövs för att svara på frågorna.

Det är något Region Sörmland avvisar.

– Vi står fast i den bedömningen vi har gjort utifrån det material som vi har fått, sa Mats Henningsson.

Leif Dahlberg tillbakavisar dock granskningens kritik. Han menar att Joint Academy har kontrollerat att patienterna har fått en diagnos efter ett fysiskt besök genom att fråga dem, men att den informationen inte funnits med i det datautdrag som först skickades till Region Sörmlands granskare. Frågan om den felaktiga debiteringen ska också vara löst och pengar återbetalade. Region Sörmland bekräftar också att 800 000 kronor återbetalats.

– Normalt sett borde man ha en dialog om det här rör sig om missförstånd i datauttag. Och om det finns brister – vilket vi bestrider – så ska vi ju få en chans att åtgärda dem. Sedan kan man fatta beslut huruvida vår verksamhet är bristfällig eller inte.

Region Sörmland har som sagt vänt sig till vårdcentralen med varningen. Om den redovisar att bristerna åtgärdats, kan Arthro Therapeutics återkomma med en ansökan om att på nytt bli underleverantör till vårdcentralen. Därefter kan regionen pröva ansökan.

Läs även:

Region Sörmland granskar artrosapp