Kirurgen Paolo Macchiariani fälls för vållande till kroppsskada i ett av de tre ingrepp med syntetiska luftstrupar som han gjorde på tre patienter under åren 2011 och 2012 och som han varit åtalad för. Enligt Solna tingsrätt är brottet grovt och han döms till villkorlig dom i stället för fängelse. Villkorlig dom innebär att han får en prövotid på två år utan övervakning. Skulle han begå andra brott kan en annan påföljd utdömas eller prövotiden förlängas.

Paolo Macchiarini frias dock på de två andra åtalspunkterna. Rätten lutar sig i de fallen mot bestämmelsen om nöd, som hänger samman med om det förelåg fara för patienternas liv och hälsa. I domen skriver tingsrätten att »transplantationerna på de två första patienterna inte har varit oförsvarliga«.

Men med facit efter de två operationerna, tycker tingsrätten att den tredje var oförsvarlig »med hänsyn till vad som var känt om följderna för de två första patienterna«. Därför fälls han i fråga om den tredje patienten, medan han frias i fallen om de två första.

»Nyttan som behandlingsmetoden kunde förväntas medföra stod helt enkelt inte i proportion till de risker som ingreppet var förenat med«, uppger juristdomarna i målet, Ewa Lindbäck och Björn Skånsberg i ett uttalande.

Den tredje patienten var en 22-årig kvinna som fått sin luftstrupe skadad under en operation i Turkiet 2011. Kvinnans läkare kontaktade Paolo Macchiarini som vid ett par tillfällen besökte patienten i Turkiet. I augusti 2012 utförde Paolo Macchiarini en transplantation med en syntetisk luftstrupe på kvinnan vid Karolinska universitetssjukhuset.

Tiden efter det var kantad av komplikationer, såsom massivt luftläckage. I april 2013 avlägsnades hennes matstrupe, och samma vår började implantatet att kollapsa. I juli genomfördes en omtransplantation med syntetisk luftstrupe, också den följd av komplikationer.

Enligt Thomas Fux, en av läkarna som var ansvarig för kvinnans eftervård och en av visselblåsarna bakom Macchiarini-fallet, gjordes totalt över 7 600 bronkoskopier och kvinnan drabbades av 40 »nära döden-upplevelser«, varav 30 i vaket tillstånd. I september 2015 fördes patienten till USA, där hon i maj 2016 genomgick transplantation av lunga, luftstrupe och matstrupe från en avliden person. Hon avled dock i mars året därpå.

Åklagarna hade yrkat på att Paolo Macchiarini skulle dömas till minst fem års fängelse för i första hand grov misshandel och i andra hand grovt vållande till kroppsskada i de tre fallen. Grov misshandel kräver uppsåt, medan vållandebrott kräver oaktsamhet. Tingsrätten anser alltså att han bara ska dömas för ingreppen på den tredje patienten, men att uppsåt inte bevisats.

Åklagarsidans linje har genom hela rättegången varit att ingreppen inte kan betraktas som vård eller tillståndsprövad forskning, eftersom etiska tillstånd saknats.

Tingsrätten tycker med sin dom att åklagarna inte bevisat att ingreppen utgjorde forskning. Rätten har bland annat lagt vikt vid att det inte var beslutat om transplantation när patienterna kom till Sverige, utan att det beslutet togs senare när inget annat behandlingsalternativ bedömdes vara möjligt.

Försvarets ståndpunkt har varit att operationerna var ett teamarbete. Det går därför inte att bortse från ledningens ansvar för ingreppen och Paolo Macchiarini ska ha deltagit i operationerna »i tron att de ansvariga hade ordnat med de tillstånd som krävdes«.

Försvarsadvokat Björn Hurtig har också vänt sig emot åklagarens formulering »helt i strid med vetenskap och beprövad erfarenhet«, och då specifikt ordet »helt«. Han menar att det kanske inte funnits tillräcklig vetenskapligt stöd, men att transplantationerna inte utförts helt i strid med vetenskapen.

Tingsrätten anser att det inte råder någon tvekan om att »Paolo Macchiarini inte bara har medverkat till utan också aktivt verkat för att de tre aktuella patienterna har överförts till Sverige för behandling«. Det råder inte heller någon tvekan om att han utfört de kritiska momenten i transplantationerna och »haft det bestämmande inflytandet över ingreppens tillkomst och förlopp«.

Paolo Macchiarini anställdes vid Karolinska institutet och Karolinska universitetssjukhuset 2010. De följande två åren skedde de tre operationer med syntetiska luftstrupar som Paolo Macchiarini nu står åtalad för. 2013 stoppades han från att operera på Karolinska eftersom operationsmetoden bedömdes som misslyckad. 2017 hade samtliga tre patienter avlidit. Hösten 2020 åtalades Paolo Macchiarini som ansvarig kirurg och den som stod bakom metoden. Misstankarna gäller grov misshandel i tre fall, i andra hand grovt vållande till kroppsskada.

Läs också:

Expert: Jag är inte överraskad över domen mot Macchiarini

Advokaten: På det stora hela nöjda med domen

Åklagaren: Förvånande dom med den bevisningen

Många turer i Macchiariniärendet – det här har hänt

Hösten 2010. Paolo Macchiarini anställs som gästprofessor vid Karolinska institutet samt deltid som överläkare och kirurg på Karolinska universitetssjukhuset.

Juni 2011. Patient nummer ett opereras på Karolinska universitetssjukhuset. Patienten är en eritreansk man boende på Island som har en sällsynt form av luftstrupscancer. Det är första gången Macchiarinis speciella metod, där en skadad luftstrupe ersätts med en konstgjord som preparerats med patientens egna stamceller, används.

November 2011. Patient två opereras. Det är en man från USA som även han har en sällsynt form av luftstrupscancer. Åtta veckor efter operationen reser patienten tillbaka till USA.

November 2011. Macchiarini publicerar en artikel i Lancet om tillståndet för den första patienten fem månader efter operationen.

Augusti 2012. Den tredje patienten, en kvinna från Turkiet, får en syntetisk luftstrupe inopererad vid Karolinska universitetssjukhuset. Patienten hade drabbats av en svår luftstrupsskada i samband med en handsvettsoperation.

Mars 2012. Patient nummer två avlider i USA.

Våren 2013. Paolo Macchiarini får operationsförbud på toraxkliniken vid Karolinska universitetssjukhuset.

Januari 2014. Patient nummer ett avlider.

Juni 2014. En anmälan om forskningsfusk mot Macchiarini kommer från den belgiske forskaren Pierre Delaere. Under sommaren och hösten anmäler fyra läkare vid Karolinska universitetssjukhuset (visselblåsarna) Macchiarini till KI för felaktigheter i flera vetenskapliga artiklar. Läkarna, som deltagit i vården av patienterna, menar bland annat att Macchiarini gett en förskönande bild av tillståndet för patienterna.

November 2014. New York Times publicerar en artikel där frågetecken kring Macchiarinis metoder kommer fram. Samma månad får professor Bengt Gerdin i uppdrag att utreda oredlighet i forskning kopplat till visselblåsarnas anmälningar. Totalt omfattar granskningen sex vetenskapliga artiklar.

April 2015. KI:s rektor Anders Hamsten friar Macchiarini från anklagelserna om forskningsfusk när det gäller anmälan från den belgiske forskaren.

Maj 2015. Bengt Gerdin slår ner på de sex vetenskapliga arbetena där Macchiarini är huvudförfattare. Enligt Bengt Gerdin framkommer så pass tydliga övertramp när det gäller hur resultaten av operationerna beskrivs att det handlar om oredlighet i forskning.

22 juni 2015. Vetenskapsrådet beslutar att stoppa forskningsbidrag till Macchiarini.

28 augusti 2015. KI friar Macchiarini för forskningsfusk när det gäller visselblåsarnas anmälan. Detta trots att Bengt Gerdin tidigare slagit ner på arbetena. KI:s rektor uppger att yttranden från Macchiarini och medförfattare ändrat bilden och att Bengt Gerdin inte haft tillgång till betydelsefulla data. Samtidigt medger KI att det finns brister i Macchiarinis publikationer och att han inte levt upp till KI:s och vetenskapssamhällets krav på kvalitet.

13 januari 2016. SVT sänder första delen i dokumentärserien Experimenten. Den tredje och avslutande delen sänds den 27 januari.

3 februari 2016. Karolinska universitetssjukhuset meddelar att man kommer att utreda omständigheterna kring operationerna med de syntetiska luftstruparna. Först heter det att utredningen ska vara intern, men dagen efter ändrar sig sjukhuset och meddelar att utredningen ska vara helt extern.

4 februari 2016. KI beslutar att Macchiarinis anställning som forskare inte kommer att förlängas. Konsistoriet, det vill säga KI:s styrelse, begär att hela hantering av Macchiariniärendent vid lärosätet ska granskas. Utredare blir tidigare justitierådet och rikspolischefen Sten Heckscher.

13 februari 2016. KI:s rektor Anders Hamsten lämnar sitt uppdrag. Han uppger även att oredlighetsärendet mot Macchiarini kommer att återupptas. Senare samma månad beslutar vikarierande rektor Karin Dahlman-Wright just det. Totalt sju vetenskapliga artiklar ska bedömas av Expertgruppen för oredlighet i forskning vid Centrala etikprövningsnämnden.

23 mars 2016. Macchiarini avskedas av KI.

4 maj 2016. Läkartidningen publicerar en längre intervju med Paolo Macchiarini där han uppger att han fortfarande tror på sin metod med syntetiska luftstrupar.

22 juni 2016. Macchairini delges misstanke om grovt vållande till annans död och grovt vållande till kroppsskada.

31 augusti 2016. Kjell Asplund presenterar slutsatserna i den externa utredningen om Karolinska universitetssjukhusets agerande kring Macchiarinis operationer. Han riktar mycket skarp kritik mot sjukhuset.

5 september 2016. Sten Heckschers utredning presenteras och KI får kritik på flera punkter.

20 december 2016. KI fäller Macchiarini och tre medförfattare för oredlighet gällande en artikel publicerad i Nature Communications. För två medförfattare som är mer juniora finns enligt KI förmildrande omständigheter.

Mars 2017. Patient tre avlider.

12 oktober 2017. Förundersökningen läggs ner gällande Macchiarinis operationer på Karolinska universitetssjukhuset. Enligt åklagaren går det inte att bevisa brott.

30 januari 2018. Nya KI-rektorn Ole Petter Ottersen fäller Macchiarini och ytterligare tre medförfattare för oredlighet. Artikeln i fråga, publicerad i tidskriften Respiration 2015, är en fallbeskrivning av en patient med ARDS som fick ECMO-behandling och därefter experimentell cellbehandling.

25 juni 2018. KI fäller Macchiarini och ytterligare sex medförfattare för oredlighet gällande sex vetenskapliga artiklar, inklusive den omtalade första artikeln publicerad i Lancet. Bland de fällda forskarna finns en av de så kallade visselblåsarna. Ytterligare två visselblåsare anses »klandervärda«.

7 juli 2018. Lancet drar tillbaka två av Macchiarinis vetenskapliga artiklar. Det gäller den första artikeln från 2011 och ytterligare en artikel publicerad 2012.

11 december 2018. Överåklagare Mikael Björk beslutar att delar av förundersökningen kring operationerna vid Karolinska universitetssjukhuset ska återupptas. Detta efter att anhöriga begärt överprövning.

29 september 2020. Överåklagare Mikael Björk väcker åtal mot Macchiarini som misstänks för grov misshandel i tre fall i samband med operationerna på sjukhuset.

27 april 2022. Rättegången mot Macchiarini drar igång vid Solna tingsrätt. Sista rättegångsdagen är den 23 maj.

16 juni 2022. Dom faller.

Sammanställd av Joakim Andersson.