I början på året gjorde skyddsombuden en första tvärfacklig 6:6a-anmälan, som i det steget gick till arbetsgivaren. De ansåg att arbetssituationen var ohållbar med alltför få vårdplatser på lasarettet, vilket fick en stor påverkan på akutmottagningen. De påpekade bland annat att Ystad endast hade 1 vårdplats per 1 000 invånare – hälften mot rikssnittet 2020, enligt siffror från Sveriges Kommuner och regioner (SKR).

Sedan blev mars månad en emotionell berg-och-dalbana för personalen. Först kom beskedet att personalbristen var så stor att medicinavdelningen skulle läggas ned, vilket skulle göra att 24 vårdplatser försvann. Skyddsombudet och akutläkaren Steve Lu, som också är ledamot i Östra Skånes läkarförening, menade att hela sjukhuset riskerade att »implodera« med förändringen. Men i slutet av mars förbyttes förfäran i försiktig optimism, efter ett politiskt beslut i sista stund att rädda kvar avdelningen genom hyrpersonal.

Steve Lu, specialistläkare vid Lasarettet i Ystad. Foto: Sofia Schönbeck

Men problemen med vårdplatser och bemanning, främst sjuksköterskor och undersköterskor, har blivit värre.

– Trots alla åtgärder för att minska inflödet av patienter, öka hanteringen av patienter inom primärvården, och öka utskrivningarna från avdelningarna räcker inte vårdplatserna till, säger Steve Lu.

– Vi ser en extrem ökning av antalet övernattare på akuten, vi har aldrig haft en sådan nivå. Och då har sommaren bara precis börjat.

Nu har de tre fackförbunden tagit frågan vidare till Arbetsmiljöverket. I en 6:6a-anmälan till myndigheten skriver skyddsombuden att situationen på akuten har förvärrats sedan januari och läget inför sommaren är mycket oroande: »Det finns en överhängande risk för ohälsa bland medarbetarna med anledning av den bristande arbetsmiljön«.

Steve Lu berättar att det främst är de internmedicinska vårdplatserna på sjukhuset som man inte har lyckats bemanna trots grönt ljus för hyrpersonal. Det gör att antalet vårdplatser kan reduceras med 25–40 procent i sommar. Vissa helger kan sjukhuset komma att ha 60 vårdplatser i stället för cirka 100.

Vad kan man göra lokalt i Ystad?

– Det är väldigt svårt. Det är ständig krishantering som överskuggar det vi egentligen vill jobba med, vilket är att utveckla vården och försöka skapa bättre förutsättningar att kunna ta hand om våra patienter, säger Steve Lu som lyfter bättre löner som ett sätt att locka personal.

– Kortsiktigt måste vi försöka stabilisera situationen. Men så fort sommaren är över måste vi verkligen planera framåt.

Sedan januari har arbetsgivare och fack haft månatliga möten. Och vissa saker har blivit bättre, såsom den fysiska arbetsmiljön. Men den psykosociala arbetsmiljön har genom personal- och vårdplatsbrist försämrats, vilket lett till anmälan till Arbetsmiljöverket. Det skulle i förlängningen kunna innebära att myndigheten kräver ett föreläggande kopplat till vite.

– Vi hoppas att anmälan belyser att problemet är mycket större än bara lokalt i Ystad. Vi hoppas på att det ska ge förutsättningar att lösa det på en mer övergripande regional nivå, säger Steve Lu.

 

Läs även:

Vändningen – medicinavdelning vid Ystad lasarett ska vara kvar

Personalbristen för stor – Ystads lasarett stänger medicinavdelning

Svår situation på akuten i Ystad – facken gör gemensam anmälan

6:6a-anmälan går till arbetsgivaren först

Skyddsombud har rätt att begära åtgärder kring arbetsmiljön med stöd av arbetsmiljölagen 6 kap 6 a §. En sådan begäran skickas till arbetsgivaren. Där ska det tydligt framgå vilka risker som finns i arbetsmiljön samt vilka åtgärder arbetsgivaren ska vidta. Det ska också finnas ett datum när arbetsgivaren senast ska ha svarat.

Om skyddsombudet inte är nöjd med svaret eller åtgärderna från arbetsgivaren kan man vända sig till Arbetsmiljöverket med en begäran om ingripande.

Om begäran är korrekt gjord gör Arbetsmiljöverket en prövning. Det sker oftast genom en eller flera inspektioner. Prövningen leder sedan fram till ett beslut. Det kan handla om föreläggande eller förbud kopplat till vite.

Både skyddsombud och arbetsgivare kan överklaga Arbetsmiljöverkets beslut.

Källa: Arbetsmiljöverket