Enligt de nya bestämmelserna i hälso- och sjukvårdslagen går det maximalt att lista om sig inom primärvården två gånger per år. Före 1 juli i år kunde patienter lista om sig hur många gånger som helst.

Förändringen är en del av primärvårdsreformen och syftar enligt propositionen till att skapa ett mer sammanhängande och stabilt system genom att öka kontinuiteten.

En begränsning av möjligheterna att lista om sig ger vårdgivaren bättre förutsättning till långsiktig planering och kan även förbättra möjligheterna att fånga upp patienter som far illa genom våld i nära relationer eller missbrukar och tidigare ofta bytt vårdcentral, enligt propositionen.

Patienter som har särskilda skäl föreslås däremot få byta vårdcentral fler gånger. Som exempel ges byte av bostadsort, särskilda medicinska skäl eller att man vill följa med »sin« läkare om denna byter arbetsplats.

I juni fattade Region Stockholm ett tjänstemannabeslut angående vilka särskilda skäl som ska gälla för att få lista om sig fler gånger. Ett av skälen har fått Ylva Sandström, ordförande för Distriktsläkarföreningen, DLF, i Stockholm att reagera: »Att utföraren inte uppfyller individens förväntningar på erbjuden vård eller att patienten generellt är missnöjd med vald mottagning«.

– De andra särskilda skälen som anges i beslutet är rimliga, exempelvis om någon flyttar. Men att man ska få byta om man, som det står, ungefär är allmänt missnöjd, motsätter hela syftet med lagen. Har vi en lagstiftning måste den följas, säger hon.

Ylva Sandström har överklagat Region Stockholms beslut om särskilda skäl för byte av utförare till Förvaltningsrätten i Stockholm, och begärt att lagligheten i det prövas.

– I bästa fall backar regionen själva. Annars hoppas jag att Förvaltningsrätten kommer fram till att det inte är förenligt med lagen. Det upphäver ju i princip lagen, säger hon och fortsätter:

– Jag tycker att det är tråkigt att Region Stockholm säger att man vill satsa på primärvården, kontinuitet och fasta läkare men trots det fattar beslut som i praktiken motverkar det man säger sig vilja uppnå.

Enligt Christoffer Bernsköld, enhetschef och biträdande avdelningschef vid enheten för allmänmedicin i Region Stockholm, ska undantagsreglerna tas upp av hälso- och sjukvårdsnämnden på nämndens nästa möte i slutet av augusti.

Han säger att grundtanken med dem inte är att sätta lagstiftningen ur spel utan att förtydliga vilka undantag som gäller i Stockholm.

– Vi har ingen annan uppfattning än att vi ska följa lagstiftningen. Men i första läget har vi valt ett ganska generöst undantag.

Han pekar däremot ut flera tekniska hinder som gör det svårt att tillämpa lagen. Det finns inte någon möjlighet i regionens nuvarande system att spärra patienter som listat om sig två gånger på ett år från att lista om sig en tredje. Ett annat problem är att regionen inte kan se om en patient även är listad i andra regioner.

Christoffer Bernsköld är kritisk till att regionerna har fått för kort om tid på sig att hitta tekniska lösningar och han tror att andra regioner tampas med liknande svårigheter.

– Det har varit kort framförhållning mellan beslut och ikraftträdande av lagstiftning, säger han.

Region Stockholm har inga aktuella siffror på hur många det är som listar om sig tre gånger eller fler per år. Men Christoffer Bernskölds uppfattning är att det rör sig om en liten grupp.