Huvudsyftet med uppdraget är att allmänhetens behov av läkemedel ska kunna tillgodoses även under kriser i fredstid, samt vid höjd beredskap eller krig.

Myndigheternas analys ska bedöma hur ett system med beredskapsapotek kan utformas och byggas upp. De ska bland annat utgå från de förslag och analyser som redovisas i utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskap.

Denna utredning fick i ett tilläggsuppdrag 2019 i uppgift att analysera nödvändiga åtgärder för att förebygga brist på läkemedel ifall det inträffar en allvarlig händelse som påverkar försörjningen av läkemedel.

Myndigheternas utredare ska i den nya utredningen bland annat bedöma vilka konsekvenser förekomsten av beredskapsapotek kommer att få för konkurrensen och tillgängligheten på apoteksmarknaden samt kostnader för berörda aktörer.

Uppdraget ska slutredovisas till Socialdepartementet senast den 31 december 2023.

Läs mer:

Socialstyrelsen ska säkra tillgång till läkemedel vid kris

Beredskapsapotek ska utredas