I början av januari 2020 trädde förändringar av etikprövningslagen i kraft som innebar tydligare regler och skärpta straff. Lagens definition av forskning och forskningshuvudmännens ansvar tydliggjordes. Samtidigt fick Överklagandenämnden för etikprövning ansvar för tillsyn av efterlevnaden av lagen.

Som Läkartidningen har berättat har Överklagandenämnden sedan dess åtalsanmält ett antal forskningsprojekt som de bedömt bedrivits i strid med etikprövningslagen. Samtidigt har det från olika håll riktats kritik mot såväl regelverket i sig som mot Överklagandenämndens tillsyn.

Nu ger alltså regeringen Etikprövningsmyndigheten i uppdrag att informera forskare och forskningshuvudmän om vad som gäller. Syftet är att stötta forskare i tillämpningen av etikprövningslagen.

Utbildningsminister Anna Ekström (S) slår fast att det ingår i god forskningssed att känna till och följa aktuell lagstiftning på det forskningsetiska området.

– Mot bakgrund av att etikprövningslagen har skärpts är det viktigt att följa att ändringarna faktiskt får den effekt som lagstiftaren tänkt. Regeringen har lyssnat till de farhågor som finns kring tillämpningen av det nya regelverket och med dessa stödinsatser vill vi säkerställa att lärosäten och forskare får bra och korrekt information om vad som gäller, säger hon i ett pressmeddelande.

Etikprövningsmyndigheten ska ta fram stödmaterial och genomföra informationsinsatser som ska omfatta forskningshuvudmäns och forskares ansvar och skyldigheter vid forskning. Uppdraget ska genomföras i dialog med Överklagandenämnden för etikprövning, Vetenskapsrådet, universitet och högskolor med flera.

Etikprövningsmyndigheten ska också följa upp effekterna av de här insatserna.

Uppdraget ska delredovisas senast första februari 2023 och slutredovisas senast ett år senare.

Läs också:

Kjell Asplund: Hög tid att se över etikprövningslagen

Kanslichef vill se ändring i etikprövningslagen

Åklagare inleder förundersökning mot medicinforskare i Lund

Brottsutredning kring studie om våldtäktsmän oroar riksdagsledamot

Uppsalaprofessor åtalas för brott mot etikprövningslagen

På  debattplats:

ÖNEP – en forskningsetisk katastrof