Eftersom jourläkarna inte har kunnat vila ostört och problemet har pågått länge skickade Läkarförbundets lokala skyddsombud in en 6:6a-anmälan om bristande arbetsmiljö i slutet av juni.

– Det är problem som vi haft i flera år. Vi har inte haft ett fungerande primärjoursrum, och vi har problem med bakjoursrummet, säger Mattias Warme, som är överläkare och lokalt skyddsombud.

Av anmälan framgår att läkarnas sömn och återhämtning blir lidande av primärjoursrummets placering. Rummet ligger vägg i vägg med vårdavdelningens relativt högljudda enkelrum, där man ofta placerar patienter som stör andra patienter. Dessutom angränsar rummet till en korridor där patienter transporteras dygnet runt.

– Detta stör nattvilan och det är ett stort problem som pågått i flera års tid, säger Mattias Warme.

Det finns ett åtgärdsförslag som är framtaget 2019 av arbetsgivaren och det lokala facket. Där står att man ska tilläggsisolera rummet och att sätta in en extra dörr.

– ­Men man har inte prioriterat det, och till slut var jag tvungen att agera, säger skyddsombudet.

Det andra problemet som tas upp i anmälan handlar om bakjoursrummet. Rummet är viktigt för de läkare som bor i Karlshamn och som regelbundet utgör bakjour i Karlskrona. Arbetsgivaren erbjuder för tillfället läkarna en provisorisk lösning, där ortopedklinikens personal delar rum med personal från akutavdelningen. Det här gör att tillgången är begränsad.

I mitten av juni krävde Blekinge läkarförening att den flera år gamla åtgärdsplanen verkställs, samt att arbetsgivaren tar fram en permanent lösning på bakjourrumsproblemet, och att detta arbete påbörjas inom fyra veckor.

Ortopedklinikens ledning svarade då skriftligen att det på grund av resursbrist hos fastighetsförvaltaren inte går att ange ett preliminärt datum för när arbetet med ljudisoleringen kan bli av. De uppgav också att det inte fanns några »snabba alternativ« gällande bakjoursrummet. Det var då Mattias Warme gick vidare till Arbetsmiljöverket.

Varför nöjde ni er inte med att arbetsgivaren verkar vara inställd på att någon gång ljudisolera primärjoursrummet?

– Jag ville ju ha en tidpunkt. Det är viktigt för att arbetsmiljön ska förbättras. Nu inväntar jag Arbetsmiljöverkets syn på saken, säger Mattias Warme.

6:6 a-anmälan går till arbetsgivaren först

Skyddsombud har rätt att begära åtgärder kring arbetsmiljön med stöd av arbetsmiljölagen 6 kap 6 a §. En sådan begäran skickas till arbetsgivaren. Där ska det tydligt framgå vilka risker som finns i arbetsmiljön samt vilka åtgärder arbetsgivaren ska vidta. Det ska också finnas ett datum när arbetsgivaren senast ska ha svarat.
Om skyddsombudet inte är nöjd med svaret eller åtgärderna från arbetsgivaren kan man vända sig till Arbetsmiljöverket med en begäran om ingripande.
Om begäran är korrekt gjord gör Arbetsmiljöverket en prövning. Det sker oftast genom en eller flera inspektioner. Prövningen leder sedan fram till ett beslut. Det kan handla om föreläggande eller förbud kopplat till vite.
Både skyddsombud och arbetsgivare kan överklaga Arbetsmiljöverkets beslut.
Källa: Arbetsmiljöverket