Det nya tjänstepensionsvillkoren börjar gälla 1 januari och arbetet kommer därför att starta så snart som möjligt under hösten.

– De som eventuellt ska byta avtal behöver få bra och tydlig information, säger Sofia Rydgren Stale, ordförande i Sveriges läkarförbund, SLF.

Ett av målen är att läkarna ska förstå skillnaden mellan avtalen. Det är speciellt viktigt för dem som är födda 1985 eller tidigare, då de har en möjlighet att välja mellan att bli kvar i det äldre avtalet eller att gå över till det nyare.

I den äldre typen av avtal, KAP-KL-avtalet, garanteras pensionen delvis av vilken genomsnittlig lön den anställde har haft under en särskild beräkningsperiod. I det nyare avtalet, AKAP-KR, har börsutvecklingen en större betydelse. Här avgörs pensionen av hur arbetsgivarens inbetalningar har förräntat sig i olika pensionsfonder.

När är det bra att byta från det förmånsbestämda systemet till det nyare systemet. Det låter ju rätt tryggt att pensionen är kopplad till lönen som i det äldre avtalet?

– Det är svårt att generalisera. Men man ska inte byta om man inte känner till konsekvenserna i det egna fallet, och för att få syn på vilka de är måste man ha väldigt tydlig information och en prognos inför sitt val. Där har arbetsgivarna och de som är pensionsadministratörer ett väldigt stort ansvar om att informera tydligt, säger Sofia Rydgren Stale.

Det finns dock grupper som inte bör välja att gå över till det nyare avtalet, framhåller hon.

– Man kan säga att om man har många tjänsteår inom KAP-KL, eller är i slutet av sitt yrkesliv och har en lång intjänandeperiod, då är rekommendationen att inte byta.

Den nyare typen av pensionsavtal inom kommuner och regioner har funnits länge. Vad som hänt på senare tid är att facken har kommit överens med arbetsgivarna inom region- och kommunsektorn om nya villkor.

Läkarförbundet skrev som sista fackförbund inom välfärdssektorn på avtalet i juni 2022 vilket innebar att pensionsinbetalningarna i det nyare avtalet höjs från 4,5 till 6 procent av lönen även för läkare.

Förbundets avtal är i stort sett det samma som för de andra facken inom sektorn. Det skiljer sig dock åt på en punkt: arbetsgivarna måste informera medlemmarna om eventuella pensionskonsekvenser när de byter jobb och därmed eventuellt även pensionsavtal. Informationen ska tas fram gemensamt av fack och arbetsgivare.

Varför var det viktigt att få in en informationspunkt i avtalet?

– Därför att våra medlemmar i lite större utsträckning än andra rör sig mellan olika sektorer och att det kan skilja sig åt lite mellan avtalen. Här ska man även ta fram information om vilka åtgärder man kan ta till ifall pensionen skulle bli sämre av att man byter tjänst. Det kan röra sig om olika förhandlingslösningar.

En del av informationssatsningen kommer att handla om en tilläggspremie, en sorts bonusinsättning, för dem som byter avtal från det gamla till det nya. Hur stor den blir beror bland annat på medlemmens ålder.

Till saken hör att arbetsgivarsidan ser fördelar med att många går över till det nyare avgiftsbestämda pensionssystemet. Det gör det nämligen möjligt för dem att enklare kunna förutse pensionskostnaderna och de lyfter fram att det över tid minskar de ökande pensionsskulderna. Överenskommelsen mellan Läkarförbundet och Sveriges Kommuner och Regioner samt  Sobona, de kommunala företagens arbetsgivarorganisation, innebär också att den äldre typen av pensionsavtal fasas ut snabbare än vad man tidigare kommit överens om.

Varför var det viktigt att få till en ny tjänstepensionsöverenskommelse?

– Det var viktigt att få högre avsättningar till det nyare AKAP-KR-avtalet. Det är ett avtal som redan omfattar många medlemmar och avsättningarna låg lite lågt. På sikt kommer detta avtal också att omfatta en stor del av våra medlemmar, säger Läkarförbundets ordförande.

Många svenskar är ointresserade av pensionsfrågor fram till dess att de närmar sig pensionssåldern. Hur ska ni göra för att väcka intresset?

– Vi har faktiskt märkt av ett stort intresse för pensionsfrågor. När Sveriges yngre läkares förening, Sylf, ordnar speciella pensionskvällar brukar det bli fulltecknat. Det finns en förståelse för att val i tidig ålder kan spela stor roll, så vi har rätt goda förhoppningar om att nå fram.

Läs mer:
Läkare får nytt tjänstepensionsavtal

De nya AKAP-KR-villkoren

  • AKAP-KR gäller från och med 1 januari 2023 för anställda inom kommuner och regioner. Det gäller också för företag som är medlemmar i Sobona, de kommunala företagens arbetsgivarorganisation.
  • Det omfattar främst läkare födda 1986 eller senare samt nyanställda.
  • Anställda som har ett pågående intjänande av förmånsbestämd pension kvarstår i det äldre KAP-KL systemet om de vill, men erbjuds att gå över till AKAP-KR.
  • Pensionsavsättningarna i AKAP-KR höjs från 4,5 till 6 procent av lönen till och med 7,5 inkomstbasbelopp, (en månadslön om 44 375 kronor) och från 30 till 31,5 procent för lönedelar som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp upp till 30 inkomstbasbelopp.
  • Arbetstagare som nyanställs eller återanställs till välfärdssektorn ska, oavsett ålder, från och med tidpunkten för ikraftträdandet omfattas av det nyare avtalet AKAP-KR. Här finns dock undantag för dem som byter tjänst inom sektorn, om glappet mellan anställningarna är maximalt 90 kalenderdagar.
  • Förkortningen AKAP-KR står för Avgiftsbestämd KollektivAvtalad Pension i Kommuner och Regioner (omdöpt från AKAP-KL, där L stod för landsting)
    Läkarförbundet har en webbplats med frågor och svar om avtalet, som nås här.
    Källa: SKR och Läkarförbundet