Det är regeringen som gett Socialstyrelsen i uppdrag att utveckla hälso- och sjukvårdens arbete när det gäller utredningar och anmälningar som rör suicid och suicidförsök.

Socialminister Lena Hallengren säger i en presskommentar att samhället måste jobba hårdare och smartare för att förebygga suicid.

– Genom att identifiera, åtgärda och följa upp risker och brister i vårdverksamheten kan vi stärka det förebyggande arbetet, säger Lena Hallengren.

Bakgrunden till uppdraget handlar bland annat om att antalet anmälningar av vårdskador som rör självmord har minskat kraftigt över tid. Till saken hör att alla självmord eller självmordsförsök ska anmälas om det finns skäl att tro att de hade kunnat undvikas genom patientens tidigare kontakt med hälso- och sjukvården. Om relevanta anmälningar inte kommer in, kan det påverka kvaliteten i det preventiva arbetet, resonerar Socialdepartementet i pressmeddelandet.

I själva regeringsbeslutet ges en mer utförlig bakgrund till varför regeringen vill satsa på suicidförebyggande arbete de närmaste åren.

Här framgår bland annat att reglerna för anmälningsskyldighet ändrades 2017, alltså ungefär samtidigt som antalet anmälningar började minska, något som IVO visat i rapporten » Uppföljning av hur anmälningar av självmord har påverkats sedan anmälningsskyldigheten upphörde den 1 september 2017«, som publicerades 2018.

Regeringen skriver att orsaken till minskningen inte är känd, men beskriver hur
vårdgivarna före den 1 september 2017 var skyldiga att anmäla till IVO om en patient begick självmord inom fyra veckor efter det att patienten haft sin senaste vårdkontakt. Detta skedde då enligt Socialstyrelsens föreskrifter om Lex Maria, men regelverket avskaffades alltså och efter regeländringen sker anmälningarna om självmord i stället ske i enligt med PSL, patientsäkerhetslagen.

Socialstyrelsens uppdrag består av flera delar. Myndigheten ska:

  • Analysera kvaliteten på utredningarna av eventuella vårdskador i samband med suicid och suicidförsök.
  • Analysera om arbetet genomförs i enlighet med patientsäkerhetslagen.
  • Stärka hälso- och sjukvårdens arbete med att utreda suicid och suicidförsök.

Arbetet ska ske i samverkan med Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, och ska slutredovisas 30 november 2026. En delredovisning av uppdraget ska dock lämnas senast den 30 april 2023.