En ren lögn. Det säger SPLF:s ordförande Thomas Anderson om budskapet att taxeläkarna ska avskaffas vid årsskiftet.

Det är tjänstemän i framför allt Västra Götalandsregionen och Region Stockholm som har uttryckt att privatläkare som är verksamma på nationella taxan i enlighet med LOL är på väg att avskaffas, berättar Thomas Anderson.

– Alla 21 regioner gör inte så men vi får mejl från oroliga medlemmar om detta hela tiden, och det är otroligt upprörande, säger Thomas Anderson.

Enligt Thomas Anderson handlar det om att regionernas tjänstemän använder utredaren Anna Nergårdhs utredning från 2020, En god och nära vård, som ett verktyg för att kringgärda och begränsa de så kallade taxeläkarnas verksamhet.

I utredningen föreslås nämligen att lagen om läkarvårdsersättning ska avskaffas vid utgången av 2022. Enligt utredningen finns det en kritik från regionerna om att dessa inte kan planera sin hälso- och sjukvård inom ramen för systemet då de »i liten utsträckning« kan påverka läkarnas möjlighet att etablera sig. Det begränsade inflytandet sägs också gälla den utförda vårdens innehåll inom systemet och ska även gälla fysioterapeuterna inom ramen för deras motsvarande lagstiftning, LOF.

Men det är inget som talar för att det kommer att läggas fram ett avvecklingsförslag inför riksdagen, framhåller Thomas Anderson. Han tror att förslaget blir ett av många dokument som hamnar långt ned i en i byrålåda på Regeringskansliet.

– Utredningsförslaget bara ligger där. Ändå säger tjänstemännen i flera regioner till våra medlemmar att de efter 2022 inte kan köpa eller sälja sina mottagningar. VG-regionen skrev det till och med uttryckligen ett tag på sin webbplats.

Han menar att det som han kallar lögner och desinformation är en fortsättning på det motstånd som många regiontjänstemän och regionpolitiker har mot LOL-systemet sedan lång tid tillbaka. Han tror att detta i sin tur grundar sig på att regionerna inte har något direktinflytande över avtalen, som tecknas direkt mellan Sveriges Kommuner och regioner, SKR, och Läkarförbundet. Detta till skillnad från till exempel vårdvalsavtalen där regionerna är med och förhandlar.

Enligt Thomas Anderson betyder tjänstemännens inställning i praktiken att en taxeläkare inte får annonsera om att sälja sin mottagning enligt gängse praxis, det vill säga genom regionernas annonskanaler. Det är också svårt att få någon att köpa en mottagning när det påstås att kontraktet och avtalet kommer att avskaffas.

– Ja, tjänstemännen i Stockholm och VG-regionen vägrar att ta in deras annonser med hänvisning till Anna Nergårdhs utredning.

Klart är att föreningens medlemmar har kunnat läsa texter som målar upp en bild av att överlåtelser av ersättningsetableringar, alltså att man köper och säljer taxeläkarmottagningar, eventuellt inte kommer att vara möjliga efter årsskiftet. Föreningen hänvisar till Region Östergötland som ett konkret exempel på en sådan vilseledande text.

I början av regionens informationstext om att köpa och sälja en ersättningsetablering står att »LOL och LOF föreslås upphävas« och att ersättningsetableringar då inte längre kommer att vara möjliga, och man hänvisar till Anna Nergårdhs utredning.

Vad säger då regionerna om privatläkarnas oro? Malin Häger Nordlander är enhetschef inom hälso- och sjukvårdsenheten inom Region Östergötland, och svarar Läkartidningen via e-post. På frågan om vad som är syftet med att skriva som man gjort svarar hon att vårdgivarwebben, där texten finns, är »en plattform för information om bland annat nationella utredningar, förslag och beslut till alla vårdgivare«.

Vad säger ni om att Privatläkarföreningen beskyller er för att tjänstemän från er region sprider desinformation om att LOL och taxeläkarna ska avskaffas inom kort?

»Det är olyckligt om Privatläkarföreningen uppfattar att Region Östergötland sprider desinformation då det inte finns någon sådan avsikt«, skriver Malin Häger Nordlander.

I vissa fall har formuleringarna varit betydligt mer vilseledande än vad som är fallet med Region Östergötland, framhåller SPLF. Men dessa texter har tagits bort under de senaste månaderna.

– Vi har tagit upp de vilseledande budskapen med Sveriges Kommuner och regioner på avtalsförhandlingsmöten. De säger då till oss att vi har rätt, men de säger märkligt nog också att de inte kan påverka informationen från regionerna för att dessa är självständiga, säger Thomas Anderson.

Vad händer om ni kontaktar regionerna direkt då?

– Vår lokala avdelning i Stockholm har försökt påverka tjänstemännen där i åratal. Det är som att prata med en vägg, säger Thomas Anderson.

Region Stockholms biträdande avdelningschef Christoffer Bernsköld beklagar att man från SPLF:s sida upplever att det inte går att ha en dialog. I synnerhet, framhåller han, som regionen har fyra samverkanmöten med representanter från Läkarförbundet per år.

Han förnekar samtidigt att någon skulle ha hindrats att annonsera om att sälja en LOL-mottagning med hänvisning till utredningen.

»Nej, det stämmer inte«, skriver han till Läkartidningen.

Däremot har förvaltningen informerat om utredningens förslag.

»Vi har ansett det lämpligt att från regionens sida vara tydlig med att det finns förslag på upphörande. Att det just är förslag kan inte missuppfattas«, uppger  Christoffer Bernsköld.

Västra Götalandsregionens presstjänst ger en liknande bild. De skriver att »de som uppfyllt förutsättningarna« för att annonsera om ersättningsetableringar har fått annonsera. Även de har meddelat att LOL-etableringarna föreslås försvinna vid utgången av 2022.

»Syftet var att informera om utredningens förslag så att säljare och potentiella köpare av en ersättningsetablering ges samma förutsättningar till beslutsfattande i fråga om ersättningsetablering«, skriver VG-regionens koncernkontors pressekreterare Björn Johansson i ett e-postsvar.

Men nu är texten borttagen. Bakgrunden till det, skriver VG-regionens talesperson, är att Socialdepartementet har tillsatt en ny utredning, i maj 2022. Den ska ge förslag på hur tillgången på hälso- och sjukvård i glesbygd kan bli bättre och även ge förslag på en ny modell som ska ersätta den nationella taxan.

Vad säger då Thomas Anderson om de tre regionernas försvar, där den gemensamma nämnaren är att de bara informerar om olika förslag.

– För det första är det inte alla regionerna som informerar på detta sätt, så det är klart att det är desinformation från de regioner som informerar så här. Sedan är detta bara ett av många förslag som läggs fram utan att det blir något av dem. Om regionerna ska vara konsekventa ska de inte då informera om alla förslag, till exempel att KD föreslår att alla regioner ska läggas ned? Nej, det gör de förstås inte, säger Thomas Anderson.

Läs mer:

Ny hälso- och sjukvårdsdirektör: Läkarna på taxan ska inte tas bort

Taxeläkare i Stockholm känner sig motarbetade av regionen

Allt färre yrkesverksamma läkare i SPLF

Antalet taxeläkare i Svenska Privatläkarföreningen, SPLF:

2016: 1 313 personer

2021:   927 personer

2022:   859 personer

Siffrorna avser antalet yrkesverksamma läkare i början av åren 2016 och 2021, och läget vid första halvåret 2022.

Källa: SPLF:s kansli