Utredaren Martin Färnsten fick 2021 i uppdrag att komma med förslag på hur lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT, skulle kunna reformeras. Syftet var att stärka rättssäkerheten och den personliga säkerheten inom tvångsvården samt att se över hur barnrättsperspektivet skulle kunna stärkas.

Under fredagen överlämnade han sina förslag i betänkandet God tvångsvård till socialminister Lena Hallengren (S).

Här föreslås bland annat att barn som tvångsvårdas inte ska få placeras bland vuxna. Undantaget är om det bedöms vara till barnets bästa av en chefsöverläkare. Utredningen konstaterar att det är ovanligt att barn tvångsvårdas tillsammans med vuxna, men att det förekommer. Därför föreslås ändringar i både LPT och lagen om rättspsykiatrisk vård, LRV, vilka tillsammans ska leda till att huvudregeln blir att barn inte ska placeras tillsammans med vuxna.

Utredningen föreslår också att allmänpsykiatrins patienter inte ska placeras inom rättspsykiatrin. Detta förekommer trots att lagstiftaren redan från början menat att det är två kategorier som bör hållas åtskilda, skriver utredaren och exemplifierar med att flickor med självskadebeteende inte ska kunna placeras i vård tillsammans med lagöverträdare i rättspsykiatrin.

Andra förslag i utredningen är:

  • Utökade möjligheter till inpasseringskontroll. Alla rättspsykiatriska kliniker ska få ha inpasseringskontroller och kontroller av försändelser.
  • En rätt till aktivitet och utomhusvistelse. Alla patienter som tvångsvårdas ska ha rätt till dagliga aktiviteter och att vistas utomhus en timme varje dag.
  • Fler tvångsåtgärder ska kunna överklagas till en förvaltningsdomstol. Det gäller till exempel fastspänning, avskiljning, kroppsbesiktning och kroppsvisitation.

När det gäller den sista punkten övervägde utredningen även om medicinsk behandling utan samtycke skulle kunna överklagas, men här kom man fram till att dessa beslut normalt sett inte lämpar sig för domstolsprövning. Här framhåller utredaren att rättsläget är oklart när det gäller vilket tvång som får användas för att möjliggöra en medicinsk behandling utan samtycke.

Alla lagändringar föreslås träda i kraft den 1 juli 2023 och betänkandet ska skickas på remiss inom kort, skriver regeringen.