Region Uppsala har tidigare överklagat Inspektionen för vård och omsorgs, Ivo:s, beslut om ett föreläggande mot Akademiska sjukhuset. Myndigheten hade med hänvisning till fara för patientsäkerheten krävt att sjukhuset senast den 15 september 2022 skulle ha minst 612 vårdplatser inom den somatiska slutenvården, exklusive psykiatrin, Akademiska barnsjukhuset, intensivvården och BB. Om inte detta uppfylldes skulle sjukhuset behöva betala ett vite på 20 miljoner kronor.

Regionen hävdade i sitt överklagande att kravet var omöjligt att uppfylla. Bland annat saknade man möjlighet att inom denna tidsrymd rekrytera de 120 sjuksköterskor och 120 undersköterskor som behövdes för att öka antalet platser till den nivå Ivo krävt.

I ett nytt yttrande, som regionen skickade till förvaltningsrätten den 29 juli, vidareutvecklar regionens jurister sina argument. I detta svar, som Sveriges Radio P4 Uppland var först att berätta om, vidhålls linjen om kravens orimlighet.

Regionen pekar här också på att Ivo:s beslut skulle kunna innebära att regionen tvingas att prioritera de slutenvårdsplatser som omfattas av beslutet, och det på bekostnad av annan vård. Eftersom psykiatrin, Akademiska barnsjukhuset, intensivvården och BB inte ingick i kravet skulle man kunna ta resurser ta därifrån.

”Det skulle medföra att tillgången på vårdpersonal inom psykiatrin, intensivvårdsavdelningen och barnsjukhuset skulle minska i syfte att realisera Ivo:s krav och undvika vite. Med den alltjämt pågående pandemin och det ökade behovet av intensivvårdsplatser till följd av denna är det emellertid inte möjligt att omfördela personal därifrån, tvärt om. Det finns inte heller något överskott på sjuksköterskor eller undersköterskor inom psykiatrin eller barnsjukvården, varför inte heller en omfördelning därifrån kan ske”, skriver Region Uppsala

Yttrandet ska inte tolkas som att Akademiska sjukhuset är i färd med att lägga ned vårdplatser inom psykiatrin, barnakuten och Iva, framhåller Anne Nilsson, som är regionens chefsjurist. Yttrandet ska snarare tolkas som att regionen vill peka på en absurd och teoretiskt möjlig konsekvens av Ivo:s krav, menar hon.

– Följden av Ivo:s krav skulle kunna bli att man flyttar vårdplatserna från ett ställe till ett annat, men man kan ju såklart inte bolla med vårdplatser på ett sådant sätt, säger Anne Nilsson till Läkartidningen.

Ivo har tagit del av det nya yttrandet, men har ingen kommentar till detta. Myndighetens presstjänst hänvisar till sitt tidigare beslut om föreläggande.

Läs mer:

Region Uppsala överklagar krav på fler vårdplatser vid Akademiska