Kommunals skyddsombud är inte nöjd med hur Region Jönköpings län har hanterat arbetsmiljön på akuten vid Länssjukhuset Ryhov i Jönköping, skriver Dagens Medicin.

Enligt det fackliga ombudet plågas medarbetarna av ständig stress och underbemanning. Flera tjänster är vakanta och den ordinarie personalen måste jobba mycket övertid och ta extra pass.

Regionen har svarat att man har vidtagit flera åtgärder, bland annat att akuten har fått tillåtelse att anställa tre sjuksköterskor som ska agera som ledningssjuksköterskor och man har infört nya rutiner för raster. Fler åtgärder är dessutom på gång, framför arbetsgivaren.

Men detta räcker inte anser Kommunals företrädare. Därför har denne skickat in en 6:6a-anmälan till Arbetsmiljöverket, alltså en begäran om att myndigheten förelägger, det vill säga tvingar, arbetsgivaren att vidta vissa åtgärder.

Inom Jönköpings läns läkarförening är man medvetna om att arbetsmiljön på akuten vid Ryhov är ansträngd och högt belastad. Den lokala styrelsen har diskuterat situationen flera gånger.

– Det är en hög arbetsbelastning sedan en lång tid tillbaka. Det beror delvis på det höga inflödet av patienter, men också kanske på att akuterna rent generellt har varit lite styvmoderligt behandlade sett till bemanningen, säger Jonas Welam, Läkarförbundets huvudskyddsombud inom medicinsk vård i Region Jönköpings län, där akuterna ingår.

Han säger att Läkarförbundets medlemmar inte är lika hårt drabbade som till exempel Kommunals medlemmar. Läkarna slipper att kallas in på sin lediga tid, men de påverkas ändå av situationen.

– Belastningen på akuten påverkar till exempel ST-utbildningen negativt, då läkarna måste lämna sina avdelningar och gå ned till akuten för att hjälpa till. Dessutom är det svårare för läkarna att få hjälp av de andra yrkesgrupperna när de är högt belastade, säger han.

Läs mer:

Regioner vittnar om högt tryck på akuten: »Folk har blivit sjukare«

Detta är en 6:6a-anmälan

Skyddsombud har rätt att begära åtgärder kring arbetsmiljön med stöd av arbetsmiljölagen 6 kap 6 a §. En sådan begäran skickas först till arbetsgivaren. Där ska det tydligt framgå vilka risker som finns i arbetsmiljön samt vilka åtgärder arbetsgivaren ska vidta. Det ska också finnas ett datum när arbetsgivaren senast ska ha svarat.

Om skyddsombudet inte är nöjd med svaret eller åtgärderna från arbetsgivaren kan det vända sig till Arbetsmiljöverket med en begäran om ingripande.

Om begäran är korrekt gjord gör myndigheten en prövning, oftast genom en eller flera inspektioner. Prövningen leder sedan fram till ett beslut. Beslutet kan innebära ett föreläggande, det vill säga att Arbetsmiljöverket tvingar arbetsgivaren att genomföra en eller flera åtgärder, eller förbud, det vill säga att arbetsgivaren tvingas att sluta med något som inte är tillåtet.

Källa: Arbetsmiljömyndigheten