I början av april klubbade riksdagen igenom primärvårdspropositionen. Från och med den 1 juli ska patienternas val av utförare inom primärvården ske genom listning och patienterna får bara lista om sig två gånger per år, om det inte finns särskilda skäl.

Under våren kom också Socialstyrelsen med nya nationella riktvärden för hur många patienter det är rimligt att en specialist i allmänmedicin kan vara fast läkarkontakt för. För färdiga specialister anges 1 100 patienter som ett rimligt antal, medan 550 är riktvärdet för ST-läkare under utbildning.

– Riksdagen har nu fattat beslut om de viktigaste ramlagar som gäller primärvården. Men frågan är vad regionerna kommer att göra?, säger Distriktsläkarföreningens ordförande Marina Tuutma, när Läkartidningen frågar om vad som är viktigt för föreningen inför det kommande valet.

För Marina Tuutma och DLF är det därför valresultatet och politiken som förs på regionnivå som röner störst intresse.

– Denna gång är regionvalen extremt viktiga för oss – vilka partier som kommer till makten och vilka beslut de tar. Vissa regioner har till exempel redan fattat beslut om att införa listningstak på 1 100 patienter medan andra säger att det inte går. Vi förstår att man inte kan införa det i morgon, men regionerna måste komma med handlingsplaner för hur man ska nå dit på sikt.

Vad gäller vårdens plats i valrörelsen generellt är den just generell, menar Marina Tuutma. Hon vill att politikerna kommer med systemlösningar snarare än detaljförslag på specifika sjukdomar vården ska screena för.

– Det är inte politikernas roll, de vet inte vad som är bra att screena för. Vi vill att att de i stället ska ge förutsättningar för professionen att genomföra sitt jobb. Den allra viktigaste arbetsmiljöfrågan är att inte ge primärvården några ytterligare uppdrag innan kompetensförsörjningen är säkrad.

Enligt en beräkning som Nationella vårdkompetensrådet och Socialstyrelsen gjort saknas det mellan 2 500 och 6 000 allmänläkare i Sverige. I samma rapport framgår att 16 av landets 21 regioner saknar planer för hur kompetensförsörjningen inom primärvården ska lösas.

– Här måste staten skjuta till stimulanspengar. Regionerna har inte tagit sitt ansvar i att utbilda tillräckligt många allmänläkare och därför måste de nationella politikerna se till att säkra resurser genom en långsiktig finansiering.

Vilket medskick vill du ge till politikerna nu ett par veckor innan valet?

– Det viktigaste är att inte göra avsteg från primärvårdslagen som är fastställd på riksdagsnivå, utan att börja jobba med att ta fram handlingsplaner för hur den ska genomföras. Vad ska hända om ett år? Tre år? Sex år? Och att staten följer upp detta och ger regionerna resurser för att möjliggöra det.