I början av januari 2020 trädde förändringar av etikprövningslagen i kraft som innebar tydligare regler och skärpta straff. Lagens definition av forskning och forskningshuvudmännens ansvar tydliggjordes. Samtidigt fick Överklagandenämnden för etikprövning ansvar för tillsyn av efterlevnaden av lagen.

Som Läkartidningen har berättat har Överklagandenämnden sedan dess åtalsanmält ett antal forskningsprojekt som de bedömt bedrivits i strid med etikprövningslagen. Samtidigt har det från olika håll riktats kritik mot såväl regelverket i sig som mot Överklagandenämndens tillsyn.

I den nu aktuella debattartikeln i Dagens Nyheter hävdar alltså Lars Jacobsson och hans medförfattare att den vässade lagstiftningen fått till följd att många forskare avstår från att genomföra angelägna studier för att slippa krångel eller av rädsla för straff.

Författarna vänder sig bland annat emot att Macchiarini-ärendet »anförts som motiv för den skärpta lagstiftningen«.

»Domstol har nu konstaterat att Macchiarini-affären inte handlade om forskningshaveri, utan om otillåten vård. Sällan har en lag motiverats så illa«, skriver de.

Som Läkartidningen också berättat gav regeringen nyligen Etikprövningsmyndigheten i uppdrag att på bred front informera om vad som faktiskt gäller efter skärpningen för drygt två år sedan.

Då slog utbildningsminister Anna Ekström (S) fast att det ingår i god forskningssed att känna till och följa aktuell lagstiftning på det forskningsetiska området.

– Mot bakgrund av att etikprövningslagen har skärpts är det viktigt att följa att ändringarna faktiskt får den effekt som lagstiftaren tänkt. Regeringen har lyssnat till de farhågor som finns kring tillämpningen av det nya regelverket och med dessa stödinsatser vill vi säkerställa att lärosäten och forskare får bra och korrekt information om vad som gäller, sa hon i ett pressmeddelande.

Läs också:

Kjell Asplund: Hög tid att se över etikprövningslagen

Kanslichef vill se ändring i etikprövningslagen

Åklagare inleder förundersökning mot medicinforskare i Lund

Brottsutredning kring studie om våldtäktsmän oroar riksdagsledamot

Uppsalaprofessor åtalas för brott mot etikprövningslagen

På  debattplats:

ÖNEP – en forskningsetisk katastrof