Ivo har granskat nära 2 000 boenden i totalt 283 kommuner. Totalt rör det sig om över 53 800 kommunala hälso- och sjukvårdsjournaler. Bakgrunden är att myndigheten under pandemin slog fast att lägstanivån i äldreomsorgen var för låg, och har därför inlett en fördjupad nationell tillsyn.

Den nu presenterade delrapporten i Ivo:s tillsyn pekar på flera brister. Det handlar främst om vård i livets slutskede, läkemedelshantering samt kontinuitet och dokumentation.

När det gäller den sista punkten visade det sig att över 40 procent av patienterna saknat dokumenterade vårdplaner i sin kommunala journal. Därtill saknade ungefär 60 procent av journalerna åtgärdskoder, vilka bör finnas för att ange vårdåtgärder, funktionstillstånd och i kommunikationen med Socialstyrelsen. I var tredje kommun saknades koderna genomgående i journalerna.

Ungefär hälften av patienterna saknade också en läkemedelsgenomgång. Och var femte patient stod på olämpliga läkemedel. Ivo konstaterar också att det är vanligt att legitimerad personal delegerar läkemedelshanteringen till olegitimerad personal.

Många livsavgörande bedömningar görs också av den personal som har lägst utbildningsnivå, visar enkätsvar i tillsynen. Sjuksköterskor har dessutom inte alltid förutsättningar att bedöma hälsotillstånd på plats, och tillgången till läkare är otillräcklig. Tillsammans utgör det allvarliga patientsäkerhetsrisker, konstaterar Ivo.

Myndighetens tillsyn visar även att så kallade brytpunktssamtal, som läkare ska hålla med patient eller närstående när vården går in i livets slutskede, inte har dokumenterats för 75 procent av dem som avlidit. Det styrks också av enkätsvar från närstående.

»Resultatet från brytpunktssamtalet om patientens önskan behöver vara känt av den personal som tar hand om patienten i livets slutskede. Därför är dokumentationen av samtalet viktig«, skriver företrädare för Ivo på DN Debatt i samband med att rapporten publiceras.

Delrapporten konstaterar att det varierar stort i landet hur väl bestämmelserna följs, men att ingen av de granskade kommunerna till fullo når kraven för vård på särskilt boende. Myndigheten ser de upptäckta bristerna i vården som allvarliga. »Även om svensk vård står sig relativt väl i internationella jämförelser visar tillsynen att lägstanivån av vården på SÄBO är oacceptabelt låg«, skriver myndigheten.

Delrapporten finns på Ivo:s webbplats.