De privata bolag som fokuserar på digital primärvård, de så kallade nätläkarbolagen, har haft flera positiva effekter på primärvården. Det handlar exempelvis om ökad tillgänglighet och att både patienter och sjukvårdspersonal blivit mer bekväma med digitala vårdtjänster. I en ny rapport från Konkurrensverket anser också över 80 procent av de drygt 400 tillfrågade vårdcentralscheferna, att nätläkarbolagen stimulerat utvecklingen av digitala vårdtjänster hos andra vårdgivare.

Men ett stort problem är ersättningsmodellerna. Konkurrensverket konstaterar att nätläkarbolag (som inte har direkta avtal med regionerna) och de vanliga vårdcentralerna omfattas av »två diametralt olika ersättningssystem«. Vårdcentralerna får mindre betalt per patient än nätläkarbolagen, vilket snedvrider konkurrensen.

Ersättningen till nätläkarbolagen finansieras samtidigt i samma budget som vårdcentralerna, i vissa regioner centralt och i andra regioner genom direkt avdrag från vårdcentralerna vars patient gått till bolagen. I Konkurrensverkets enkät till vårdcentralscheferna uppger 70 procent att ersättningen till de privata digitala vårdtjänsterna innebär att deras vårdcentral får mindre resurser.

Nuvarande system gör också att bolagen har rätt till ersättning, utan att regionerna beställt tjänsterna. Utan avtal är det också svårt för regionerna att påverka innehållet i tjänsterna och följa upp vilken vård som utförts.

Konkurrensverket ger några förslag på hur nätläkarbolagens tjänster ska ersättas. Främst rekommenderas att tjänsterna ska upphandlas i konkurrens. På så sätt kan regionerna exempelvis få mer kontroll över vilken vård som utförs och till vilket pris.

Ett alternativ till konkurrensutsättning är att inrätta tjänsterna i ett system som omfattas av lagen om valfrihetssystem (LOV), eller att införa krav på att tillhandahålla digitala vårdtjänster inom vårdvalssystemen. En fördel med det är att krav och villkor kan anpassas löpande varje år i dialog med leverantörerna, skriver myndigheten i rapporten.

Konkurrensverket menar att dagens system med så kallad utomlänsersättning bör ses över. Myndigheten anser att regionernas ersättningsmodeller med kapitering för vårdcentralerna också kan vara en utgångspunkt för de privata digitala vårdgivarna. Goda behandlingsresultat bör premieras, och det vore bra om framtidens ersättningsmodell skapade incitament för det.

Rapporten finns på Konkurrensverkets webbplats.