Ungefär två procent av alla pojkar i Sverige behöver opereras för att ena eller båda testiklarna inte har vandrat ner i pungen. Utan operation försämras fertiliteten senare i livet. Även risken för testikelcancer ökar.

Martin Salö är barnkirurg och docent vid Skånes universitetssjukhus.

– Det är ett viktigt tillstånd att upptäcka, säger Martin Salö, specialist i barnkirurgi och docent vid Skånes universitetssjukhus.

Samtidigt visar en studie, gjord av bland andra Martin Salö, att många remisser om misstänkt testikelretention visar normal testikelstatus.

Forskarna granskade journaldata med alla remisser med frågeställningen »retentio testis« som kom in till barn- och ungdomskirurgiska kliniken vid Skånes universitetssjukhus i Lund under 2019 och 2020.

Av 740 remitterade pojkar bedömdes 378, över 50 procent, ha normal testikelstatus. 235 remisser (32 procent) ledde till operation och 127 (17 procent) behövde vidare uppföljning.

Störst risk för »onödig« remiss var om remissen kom från BVC, jämfört med om den utfärdats på vårdcentral, barnmottagning eller en kirurg- och urologklinik. En förklaring kan enligt Martin Salö vara att man på BVC undersöker väldigt många barn och att läkaren ska hinna gå igenom hela kroppen.

– Jag är väldigt ödmjuk inför att detta kan vara svårt när man har väldigt många patienter och ska undersöka väldigt mycket på kort tid. Då är testikeln bara en liten del av undersökningen och känner man den inte på en gång kanske man hellre remitterar än att chansa.

Forskarna tror dock att mer utbildning och träning i att undersöka pojkars testiklar, framför allt på BVC, sannolikt kan minska andelen remisser som inte leder till någon åtgärd. En ökad träffsäkerhet skulle också kunna gynna pojkarna och deras familjer som slipper onödiga resor och onödiga undersökningar.

– Många föräldrar blir också väldigt oroliga.

Även vården som sådan skulle tjäna på en ökad träffsäkerhet, menar Martin Salö.

– Det handlar väldigt mycket om prioriteringar och med långa köer till både mottagningar och operationer är det här något som skulle kunna förbättras. Med många »onödiga« remisser kan det potentiellt bli så att andra som skulle behöva komma tidigare får vänta längre.

Studien, som presenteras på den pågående Kirurgveckan, är gjord av forskare vid institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för pediatrik, vid Lunds universitet samt barn- och ungdomskirurgiska kliniken på Skånes universitetssjukhus.