I vintras meddelade socialminister Lena Hallengren (S) att det var högt prioriterat för regeringen att stötta regionerna att beta av vårdköerna som vuxit under pandemin. Därför beslutades att två miljarder skulle avsättas till riktade statsbidrag i år. Pengarna kan användas till bland annat riktade hälsosamtal, mobila team, vårdlotsar och samarbeten mellan regioner kring hur man kan utnyttja resurserna mer effektivt.

Socialstyrelsen har fått i uppdrag att fördela, administrera och följa upp hur miljarderna används och enligt en första delredovisning har 17 av 21 regioner valt att satsa på vårdlotsar.

Exempelvis skriver regionerna Blekinge, Norrbotten, Västerbotten och Jämtland Härjedalen att vårdlotsar ska etableras under året för att hjälpa patienter att få vård inom vårdgarantin, samtidigt som bland andra Kalmar väljer att förstärka den vårdlotsfunktion man haft sedan tidigare.

Nästintill samtliga regioner har valt att sprida ut bidraget över flera satsningar, utom Region Västmanland som lägger hela potten på upphandlingar av privata vårdgivare. Näst efter vårdlotsar är de vanligaste satsningarna »regiongemensamma kvalitetssäkringar av inflödet och visualisering av gapet mellan behov, produktion och kapacitet«. Här skriver exempelvis Region Uppsala att man vill säkra vårdproduktionen och antalet vårdplatser genom lönetillägg för att säkra strategiskt viktig kompetens inom slutenvården.

Många regioner lägger också bidragspengar på att köpa in vård från privata vårdgivare, som Region Jämtland Härjedalen som köper in hela team som kommer till regionen för att arbeta bort köer. Andra insatser som nämns är bland andra en förlängning av postcovidmottagningens verksamhet i Sörmland och en möjlig utökning av antalet AT-tjänster i Dalarna.

Pengarna har fördelats efter befolkningsmängd. Region Stockholm har således fått mest, med 461 miljoner, följt av Västra Götalandsregionen som fått 333 miljoner och Region Skåne som har tilldelats 267 miljoner.