Hösten 2020 kom en patient med buksmärtor in till akuten vid Sollefteå sjukhus med ambulans. Sjukhuset saknar sedan 2017 bland annat akutkirurgi, och efter att en röntgenundersökning kunnat utesluta tarmvred och fri gas i buken skickas patienten vidare till Sundsvalls sjukhus för fortsatt handläggning efter några timmar.

Patienten hade då fått smärtlindring, både i ambulansen på väg till Sollefteå sjukhus och på akutmottagningen, men var ändå inte helt smärtfri. Trots detta skedde den drygt tio mil långa transporten från Sollefteå till Sundsvall med bårtaxi, ett transportsätt som saknar hälso- och sjukvårdspersonal och som därför inte kan erbjuda medicinsk vård. Vid ankomsten till Sundsvalls sjukhus är patienten påtagligt försämrad och smärtpåverkad och flyttas över till intensivvårdsavdelning på grund av sviktande organfunktioner. Trots upprepade operationer, där man konstaterar tarmgangrän, avlider patienten efter några veckor.

En anhörig anmälde det inträffade till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, som i sitt beslut skriver att Region Västernorrland inte levt upp till lagens krav på en god vård i valet av transportsätt »eftersom transporten till Sundsvalls sjukhus skedde med bårbil där någon medicinsk behandling av patienten inte var möjlig«. Tillsynsmyndigheten bedömer vidare att den medicinska handläggningen av patienten i såväl Sollefteå som Sundsvall i övrigt varit rimlig.

Sedan akutkirurgin, akutortopedin och förlossning lades ner vid Sollefteå sjukhus har patientsäkerhetsriskerna återkommande diskuterats. Ångermanlands läkarförening kommenterade för ett drygt år sedan att det fortfarande saknades underlag för hur transportorganisationen skulle kunna säkras  i samband med det sparpaket som regionen då lagt fram och Ivo var så sent som i höstas kritiskt till möjligheterna att handlägga patienter med kirurgiska åkommor vid Sollefteå sjukhus.