Det är brittiska och grekiska forskare som i en systematisk översikt och metaanalys har försökt få grepp om hur läkares upplevda symtom på utmattning kopplar till vårdkvalitet och missnöjdhet med jobbet.

Sammanlagt omfattas närmare 240 000 läkare i 170 observationsstudier från olika delar av världen.

Forskarna drar alltså slutsatsen att läkares symtom på utmattning har en stark koppling till såväl inblandning i incidenter som äventyrar patientsäkerheten som till missnöjdhet med jobbet.

Enligt resultaten hade läkare som upplevde symtom på utmattning dubbelt så hög risk för inblandning i incidenter som hotat patientsäkerheten, jämfört med dem som inte berättade om symtom på utmattning. När det gäller missnöje med jobbet var risken fyra gånger högre för dem som sa sig ha symtom på utmattning.

Enligt forskarnas analys var utmattning och incidenter som hotade patientsäkerheten vanligast bland läkare i åldern 20 till 30 år, och bland dem som arbetade i akutsjukvården.

Emma Brulin, forskare och docent i arbets- och miljömedicin vid Karolinska institutet. Foto: Privat.

Emma Brulin, som är docent i arbets- och miljömedicin på Karolinska institutet och själv forskar om läkares arbetsmiljö och hälsa, tycker att studien är viktig.

– Det här är väldigt aktuellt, med tanke på att utmattningstalen ökar, säger hon och fortsätter:

– Jag tycker att man ska ta de här forskarnas resultat på allvar. De visar att det finns ett samband mellan att läkare mår dåligt på arbetet och patientsäkerhet, respektive läkarnas önskan att vilja vara kvar på jobbet.

Hon tycker samtidigt att siffrorna som faller ut från forskarnas analyser ska tolkas med viss försiktighet.

De data som ingår i metaanalysen bygger på läkares egen skattning av till exempel symtom på utmattning. Den bygger också på läkarnas egna rapporter om inblandning i incidenter som äventyrat patientsäkerheten. Dessutom har olika instrument och frågeformulär använts i de olika studierna.

Hon konstaterar också att det utifrån de här resultaten inte går att säga om det var utmattningen som ledde till att läkare blev missnöjda till exempel.

– Det kan ju lika gärna vara tvärtom. Vi vet bara att det finns ett samband. Här behövs det mer forskning, säger Emma Brulin.

Fynden publiceras i tidskriften BMJ.

Läs också:

Forskare: Utmattning hos var femte ung läkare efter pandemin