I juni 2021 gav regeringen en särskild utredare i uppdrag att se över delar av arbetsmiljölagen. En uppgift var att överväga om sanktionsavgifter ska införas mot arbetsgivare som bryter mot reglerna om organisatorisk och social arbetsmiljö. Syftet med det är försöka få bukt med den arbetsrelaterade ohälsan som har ökat de senaste tio åren på grund av brister i den psykosociala arbetsmiljön.

I dag får Arbetsmiljöverket inte besluta om sanktionsavgifter om en arbetsgivare bryter mot föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) eller mot föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA). Det går däremot att ta ut en sanktionsavgifter om en arbetsgivare exempelvis inte har tillräckliga fallskydd på en byggarbetsplats eller andra bristen i den fysiska arbetsmiljön.

Nu har regeringens särskilda utredare Lenita Granlund lämnat över sitt betänkande. Hon har landat i att Arbetsmiljöverket bör få möjlighet att koppla sanktionsavgifter till OSA och SAM.

Förhoppningen är att det ska leda till att arbetsgivare blir mer villiga att ta sitt ansvar när det gäller frågor som arbetsbelastning och kränkande särbehandling, och arbetar mer förebyggande med den psykosociala arbetsmiljön. Arbetsmiljöverket föreslås, i samråd med arbetsmarknadens parter, få i uppgift att se över reglerna så att sanktionsavgifter kan användas.

Flera experter i utredningens referensgrupp är dock kritiska till sanktionsavgifter, enligt tidningen Du och Jobbet. De anser att reglerna om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön är för luddiga. Det gör det svårt att bedöma om arbetsgivaren uppfyller kraven. Men de ser även problem med mer detaljerade föreskrifter, eftersom de i stället riskerar att bli för krångliga för att använda.

Läkarförbundet är däremot positivt till förslaget:

– Det är ett steg i rätt riktning. Vårens arbetsmiljöundersökning visar att 6 av 10 överväger att lämna läkaryrket. Orsakerna är ofta en extremt hög arbetsbelastning och stress, inte minst den etiska stressen som sliter hårt på läkarna. Sanktionsavgifter kan förhoppningsvis bidra till att arbetsgivarna får ett större tryck på att skapa reella förbättringar av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Men det är samtidigt lite sorgligt att det behövs sanktionsavgifter då många arbetsgivare framhåller personalen som deras viktigaste resurs, säger ordföranden Sofia Rydgren Stale.

Ett annat förslag i betänkandet är att göra ett förtydligande i arbetsmiljölagen för att öka användningen av företagshälsovård i det förebyggande arbetsmiljöarbetet.

– Betänkandet innehåller ett antal intressanta förslag som vi nu ska titta närmare på, säger biträdande arbetsmarknadsminister Johan Danielsson, i ett pressmeddelande.