Bristande patientsäkerhet, etisk stress, risk för arbetsrelaterad ohälsa och risk för arbetsrelaterad psykisk ohälsa. Distriktsläkarna på Frösö hälsocentral har sedan en tid tillbaka beskrivit sin arbetssituation som »ohållbar«.

Av hälsocentralens 8,5 distriktsläkartjänster har i dag 2,4 fast bemanning. Därutöver finns AT- och ST-läkare i varierande grad och till viss del även hyrläkare. Men trots det har vakanserna inte kunnat täckas tillräckligt, delvis på grund av svårigheten att få tag på hyrläkare. En av de ordinarie läkarna är dessutom långtidssjukskriven och flera av utbildningsläkarna är föräldralediga.

Mot den bakgrunden begärde läkarföreningens huvudskyddsombud Håkan Garli i slutet av augusti att Region Jämtland Härjedalen skulle åtgärda situationen då hälsocentralens närmaste chefer bedömdes ha otillräckligt mandat. Regionen svarade i början av september med en handlingsplan gällande arbetsmiljöåtgärder, men där saknar Håkan Garli tydliga konkreta förslag på hur situationen ska lösas på såväl kort som lång sikt. Den 16 september skickade han därför in en 6:6a-begäran till Arbetsmiljöverket, se nedan.

I begäran står:

»Föreslagna kortsiktiga åtgärder är mycket osäkra och belastar oss ytterligare. Långsiktiga planen ter sig orealistisk.«

Vidare framgår att Frösö hälsocentral, enligt regionens egna prioriteringsdokument, nu befinner sig på »röd nivå«, vilket uppges medföra både en förhöjd risk för arbetsskada och påtagligt påverkad arbetsmiljö på grund av etisk stress.

Läkartidningen har sökt Håkan Garli, som avböjer att kommentera på grund av hög arbetsbelastning. Ansvariga chefer i Region Jämtland Härjedalen svarade sent på tisdagseftermiddagen via mejl, se nedan.

Begäran om åtgärder kring arbetsmiljö och arbetstider (6:6a)

Skyddsombud kan göra en begäran om åtgärder kring arbetsmiljö eller arbetstider (med stöd av arbetsmiljölagen 6 kap 6a§).

Om de formella kraven för begäran är uppfyllda resulterar det oftast i att Arbetsmiljöverket gör en inspektion på den aktuella arbetsplatsen. Efter det beslutar myndigheten något av följande:

  • föreläggande: Arbetsmiljöverket tvingar arbetsgivaren att genomföra åtgärder
  • förbud: Arbetsmiljöverket tvingar arbetsgivaren att sluta med något som inte är tillåtet
  • att Arbetsmiljöverket inte beslutar om föreläggande eller förbud.

Källa: Arbetsmiljöverket

Ledningens svar

Det är naturligtvis mycket beklagligt att anmälan har inkommit, men vi tar situationen på största allvar. Detta är problem som vi har jobbat med dagligen för att lösa under en längre period och arbete pågår med handlingsplanen för den anmälan om 6.6a som är inlämnad av skyddsombud på Frösö HC.

Vakanser och frånvaro gör att enheten behöver avropa distriktsläkare via stafettbolag, men vi har svårt att få svar i den utsträckning vi behöver. Enhetschefer har daglig styrning där de tillsammans med läkare på plats omprioriterar utifrån bemanning för dagen.

Verksamhetschef och medicinskt ledningsansvarig (MLA) har dagliga avstämningsmöten med enhetscheferna med anledning av den problematiska situationen. Vi har etablerat samarbete med övriga hälsocentraler inom Östersund, läkare från andra enheter har arbetspass på Frösö HC och mottagning på andra HC för prioriterade patienter från Frösö HC. Avlastning med administrativa arbetsuppgifter från de områden som saknar områdesläkare.  

Frösö HC prioriterar just nu medicinskt akuta besök, mindre akuta ärenden behöver hanteras senare. Vi arbetar samtidigt med långsiktiga lösningar där rekrytering av utbildningsläkare och distriktsläkare finns med.  

Ingela Gillberg, verksamhetschef Nära vård Östersund, Ulrika Fjellstrand Nyman och Cathrine Thand, enhetschefer vid Frösö hälsocentral.