Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) har länge haft ögonen på akutmottagningen i Helsingborg efter att ha sett brister vid tidigare tillsynstillfällen. När Ivo så i januari inledde en nationell tillsyn av samtliga regioners sjukhusvård med särskilt fokus på vårdplatser och bemanning, beslutades att ta ett större grepp om situationen i Helsingborg.

Efter ytterligare inspektioner under våren riktar nu Ivo kritik mot regionen för hur den somatiska vården av vuxna sköts på lasarettet. I sitt beslut skriver myndigheten att vårdgivaren inte har säkerställt tillräckligt med disponibla vårdplatser, vilket har medfört allvarliga vårdskador och risk för allvarliga vårdskador. Patienter har vårdats utan adekvat övervakningsutrustning på platser som inte är patientsäkra och har inte heller alltid fått sina behov av tillsyn, omvårdnad, läkemedel och nutrition tillgodosedda. Sammantaget anser Ivo att vårdgivaren inte uppfyller kravet på god vård i hälso- och sjukvårdslagen.

Exempelvis nämns hur en patient på grund av överbeläggning vårdats i korridoren utan möjlighet att få larm inkopplat. Patienten hade inte heller någon egen toalett och all omvårdnad av patienten tvingades utföras i korridoren, vilket ledde till en fysiskt tung arbetsmiljö och etiska svårigheter för personalen, enligt Ivo.

Den granskade perioden omfattar två månader, från februari till april, och enligt beläggningsdata översteg antalet inskrivna patienter antalet disponibla vårdplatser på sjukhuset som helhet samtliga dagar. Vissa vårdavdelningar har varit särskilt belastade. Exempelvis hade den kirurgiska akutvårdsavdelningen en beläggningsgrad på 283 procent en dag i mars, medan neurologavdelningen har varit uppe i 200 procent.

Sjukhusledningen har i en intervju med Ivo sagt att man vidtagit flera åtgärder för att utreda hur situationen vid lasarettet kan förbättras. Exempelvis pågår en översyn av befintliga resurser och en analys av hur tillgängliga vårdplatser utnyttjas.

Ivo vill dock ha ytterligare svar och begär nu att vårdgivaren redovisar planerade åtgärder på både kort och lång sikt senast den 15 november.

Rasmus Havmöller, regional chefläkare, kommenterar beskedet för Läkartidningen:

»Region Skåne och Helsingborgs lasarett har tagit emot Ivos  beslut och begäran om redovisning. Nu vidtar som brukligt inom berörda verksamheter och förvaltning samt på övergripande nivå en analys av tillsynsmyndighetens beslut och dess innehåll inför den fortsatta myndighetsdialogen i ärendet. Eftersom ärendet är pågående kan vi inte kommentera ytterligare i nuläget.«

Läs också: Läkare på Helsingborgsakuten utan sjuksköterska på prio 1 – kunde inte påbörja behandling