– Det är bristande pregnans i formuleringarna och lätt att det här uppfattas som att man inte får uttrycka sig till massmedier i politiska frågor. Och det är så det har kommit att tillämpas i det här enskilda fallet, säger journalisten och yttrandefrihetsexperten Nils Funcke till Läkartidningen.

Under en intervju med SVT Stockholm får en barnmorska och fackligt förtroendevald vid Södertälje sjukhus frågan om hur hon tänkte när hon röstade i regionvalet. I samband med att barnmorskan svarar lägger sig sjukhusets kommunikationschef i och säger »man får prata i egenskap av egen, men inte som medarbetare i politiken«. Kommunikationschefen tar senare kontakt med SVT Stockholm, utan att barnmorskan själv tillfrågats om detta, och ber om att barnmorskans svar inte ska publiceras. Som skäl anges att sjukhuset ska vara partipolitiskt neutralt och att det finns stöd för detta i de riktlinjer som Region Stockholm tagit fram inför valet.

Beslut om riktlinjerna, kallade »Instruktion för partipolitisk kommunikation inom Region Stockholm inför valet 2022«, togs i november 2021 i regionstyrelsens arbets- och personalutskott och undertecknades, enligt SVT Nyheter Stockholm, både av finansregionrådet Iréne Svenonius (M) och oppositionsregionrådet Aida Hadzialic (S).

Instruktionen vänder sig till både chefer och medarbetare och där står bland annat:

»Alla medarbetare har som privatpersoner grundlagsskyddad frihet att uttrycka sina åsikter och delta i debatter. Om medarbetare medverkar i debatter och publicering som privatperson ska detta tydligt framgå, så att förväxling undviks med rollen som företrädare för regionen.«

Nils Funcke håller med om att det finns bra formuleringar i Region Stockholms instruktion men är även kritisk till att den är otydlig.

– Det är själva anslaget i inledningen att det här är en vägledning för både chefer och medarbetare. Man måste ha en tydlig distinktion vad som gäller för en chef, som uttalar sig å myndighetens vägar, och en enskild medarbetare. Det görs enligt min uppfattning inte tillräckligt i det här dokumentet, säger han.

Nils Funcke är även kritisk till hur det aktuella fallet vid Södertälje sjukhus har hanterats då han anser att kommunikationschefen gjort tolkningen att barnmorskan uttalat sig å regionens vägnar när hon enligt hans mening uttalat sig i egenskap av privatperson.

– Det visar på hur lätt det är, trots vackra formuleringar, att när det kommer till den praktiska tillämpningen så kan det sluta på det här sättet. Om man inte är väldigt tydlig, övertydlig å det närmaste, vad som gäller för en chef och vad som gäller för en medarbetare.

Även om han medger att han kan uppfattas som »jävligt petig« understryker Nils Funcke att det behövs i den här typen av frågor och att det måste oerhört tydligt med vad som avses i den här typen av policydokument. Han har läst åtskilliga och anser att det är få som med skärpa särskiljer vad som gäller för en chef och vad som gäller för en medarbetare.

Tror du att det ligger något bakom att det är grumligt formulerat?

– Nä, det ska man väl ha belägg för att påstå. Många gånger tycker jag mig förstå att det bygger på okunnighet. Det händer ju att man reviderar sådana här dokument eller ber om ursäkt för hur man har betett sig. Men i grunden är inte det någon hållbar ursäkt, för det handlar om grundlagsfästa rättigheter, har man en position som kommunikationschef så ska man ha kunskap om var gränserna går och då uttrycker man sig inte så när en barnmorska blir intervjuad.

Efter att riktlinjerna uppmärksammats i medierna, har Region Stockholm publicerat ett förtydligande om medarbetares rättigheter att framföra sina åsikter. Det finns på Region Stockholms webbplats.