Ivo har granskat läkaren efter att en tidigare arbetsplats i juni 2020 anmält brister i hens yrkesutövning som kunnat äventyra patientsäkerheten. Tillsynsmyndigheten konstaterar i ett beslut nu att det rör sig om totalt sex olika patientfall, varav två rör sig om bristande journalföring där läkaren ska ha kopierat gammal journaltext och gamla ordinationer.

I fallen med bristande handläggning ska läkaren vid ett tillfälle ha lagt in en patient på grund av abstinens, trots att patienten i fråga var påverkad av både alkohol och narkotika. I ett annat fall ska läkaren ha bedömt att en patient med bröstsmärta skulle vänta i två veckor på undersökning, trots att bröstsmärtor ska bedömas akut. I ett tredje fall ska läkaren inte ha undersökt en patient som sökt vård för svåra smärtor efter en halkolycka.

Vid tiden för händelserna ovan ska läkaren ha gått sin specialistutbildning, vilken avslutats i förtid då läkaren bedömdes ha luckor i sina medicinska kunskaper.

Läkaren uppger för Ivo att misstagen ovan till stor del kan förklaras med att det varit stressigt på de aktuella arbetsplatserna. I fallet med den påverkade patienten hävdar läkaren att anledningen till inläggningen var suicidprevention. Läkaren uppger även att de aktuella händelserna ligger långt bak i tiden och att hen sedan dess utfört sitt arbete felfritt och därför borde undgå kritik.

Ivos samlade bedömning är dock att läkaren ska kritiseras för de sex patientfallen men att det inte föreligger skäl att göra en anmälan till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN.