Regeringens utredare Magnus Sverke har nyligen presenterat sin utredning av systemet med regionala skyddsombud. Hans slutsats är, som Läkartidningen tidigare har berättat, att de regionala skyddsombuden spelar en viktig roll. Emelie Hultberg, som är ordförande Läkarförbundets arbetslivsgrupp (ALG), håller med.

– Man kan se att antalet små arbetsgivare inom sjukvården och för just läkare har ökat ganska kraftigt de senaste tio-femton åren som en följd av införandet av vårdval, säger hon och påpekar att det är en stor utmaning för Läkarförbund att säkra upp en god arbetsmiljö för alla läkare i det förändrade landskapet.

– Vi ser att många läkare inte har en bra arbetsmiljö i dag. Det är ett ökande problem.

I en ny arbetsmiljöenkät som Läkarförbundet har gjort bland sina medlemmar framkom det bland annat att 6 av 10 läkare funderar på att byta arbetsplats, gå ned i arbetstid eller lämna yrket på grund av den hårda arbetsbelastningen.

Magnus Sverke har föreslagit att regionala skyddsombud bör ges tillträde till alla arbetsplatser med kollektivavtal, även de som saknar fackliga medlemmar. Det skulle innebära att skyddsombuden får tillträdesrätt på fler arbetsplatser än i dag. Emelie Hultberg är positiv.

Emelie Hultberg. Foto: Anders Wiklund, TT Nyhetsbyrån

– Det är ibland en utmaning med små arbetsplatser där vi inte har någon medlem. I dagsläget har vi ingen tillträdesrätt till dem. Att vi skulle få möjlighet att säkra upp en bra arbetsmiljö och jobba med de frågorna även där ser vi såklart som positivt, säger hon.

Det är dock oklart om det finns politiskt stöd. Det är tredje gången en statlig utredning föreslår det. För två år röstade Centern, Liberalerna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna ner förslaget i riksdagen.

I höst gör Läkarförbundet en satsning på regionala skyddsombud och ska besöka ett flertal mindre arbetsplatser.

– Vi hoppas att det resulterar i att vi få mer kunskap i vad som fungerar bra och inte bra och successivt kan utöka verksamheten, säger Emelie Hultberg och fortsätter:

– En annan förhoppning är så klart att detta på sikt ska leda till ökad kunskap och engagemang bland arbetstagarna på de specifika arbetsplatserna som vi besöker.

Sommaren 2021 gjorde förbundet en översyn av de regionala skyddsombuden och kom fram till att det finns för få.

Har det blivit fler sedan dess?

– Nej, inte än. Det är ett arbete som kommer att intensifieras under hösten. Då försöker Läkarförbundet ta ett helhetsgrepp kring detta.

Förbundet har utsett tre regionala skyddsombud i år. Men det är inte fackligt aktiva läkare, utan tjänstemän på Läkarförbundet. Enligt Emelie Hultberg är orsaken pengar. I dag bekostas de regionala skyddsombudens verksamhet delvis av staten, delvis av de fackliga förbunden.

– Hade det varit förtroendevalda, hade det kommit in en kostnadsaspekt i detta.

Utredaren Magnus Sverke föreslår att anslagen för de regionala skyddsombuden ska höjas med totalt 30 miljoner under en treårsperiod. Något Läkarförbundet välkomnar.

– Det är bra att det finns en möjlighet till finansiering via staten. Men det finns inte obegränsat med medel från staten, så vi kommer inte att kunna utöka verksamheten jättemycket, säger Emelie Hultberg.

Flera andra insatser är på gång för att nå ut bättre till privatanställda läkare vid små arbetsplatser. I början av december ordnar Läkarförbundet en utbildningsdag för lokalföreningarna kring hur man ska jobba lokalt för att kunna ge bättre service till privatanställda läkare.

– Vi ska även uppdatera medlemsregistret så vi kan se varje medlem kan ange vilken arbetsplats man finns på. Den kunskapen har vi inte fullt ut nu, vilket gör att vi har svårt att nå medlemmarna som finns i privat sektor, säger Emelie Hultberg.

Läs också: 

»Vi behöver fler regionala skyddsombud«

Regionala skyddsombud

Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön. Samtidigt har skyddsombud, skyddskommitté och anställda en viktig roll i det lokala arbetsmiljöarbetet. Samverkan mellan parterna är central i arbetsmiljölagen.

I 6 kap. arbetsmiljölagen framgår det att ett eller flera skyddsombud ska utses på ett arbetsställe med minst fem arbetstagare. Skyddsombudet ska företräda arbetstagarna i samverkan med arbetsgivaren i arbetsmiljöfrågor.

Vid arbetsplatser där minst 50 arbetstagare jobbar, ska det finnas en skyddskommitté.

De regionala skyddsombuden har samma uppgifter och befogenheter som de lokala skyddsombuden. En viktig del i deras arbete är att försöka få i gång ett lokalt arbetsmiljöarbete genom att rekrytera lokala skyddsombud och stödja utbyggnaden av det systematiska arbetsmiljöarbetet.