Patienten ifråga sökte sjukvård akut och såväl undersökningar som prover visade på en virusinfektion och misstanke om godartad yrsel, uppger Region Västmanland i ett pressmeddelande.

Inte heller när symtomen förvärrades och patienten sökte vård upprepade gånger väcktes någon misstanke om allvarlig sjukdom. Först när patienten kom in akut med nedsatt vakenhetsgrad genomfördes bilddiagnostik som avslöjade en hjärntumör. Därefter fick patienten »omfattande behandling i botande syfte«.

Nu anmäler alltså Region Västmanland händelsen enligt lex Maria, eftersom patienten utsatts för onödigt lidande och risk för allvarlig vårdskada.

En utredning av händelsen visade brister i omprövning av tidigare bedömningar och diagnos. Enligt regionen har de berörda verksamheterna granskat sina rutiner och vidtagit åtgärder för att minska risken för att något liknande sker igen.