När regionen summerar årets första åtta månader är resultatet över fyra miljarder kronor över budget och prognosen för 2022 pekar på ett överskott på 2 146 miljoner kronor. Överskottet är 2,3 procent av de samlade skatteintäkterna, vilket överstiger riktvärdet för god ekonomisk hushållning som Sveriges Kommuner och regioner, SKR, satt till två procent av skatteintäkterna.

Bakom överskottet står, enligt Region Stockholm, dels ökade skatteintäkter på sammanlagt 2 875 miljoner kronor, dels cirka 2 000 miljoner kronor mer i ökade statsbidrag, jämfört med budget.

Stockholm hade budgeterat ett resultat på 142 miljoner kronor för helåret 2022 men den senaste prognosen pekar nu alltså på att regionen väntas överträffa det målet med 2 004 miljoner kronor. Samtidigt kan 2023 bli ett mer kostsamt år då inflationen och ett nytt pensionsavtal väntas medföra 4 500 miljoner kronor i ökade pensionskostnader för Region Stockholm.