På små arbetsplatser som saknar skyddskommitté kan den lokala läkarföreningen utse regionala skyddsombud med samma befogenheter som lokala skyddsombud. Ett krav är att det finns minst en fackansluten medlem på arbetsplatsen.

SOU 2022:47.

I oktober 2021 tillsatte regeringen en utredning ledd av professor Magnus Sverke med uppgift att utvärdera de regionala skyddsombudens verksamhet och lämna förslag på hur de kan ges bättre förutsättningar att utföra sitt arbete.

Nu har utredningen lämnat sitt betänkande till biträdande arbetsmarknadsminister Johan Danielsson.

Slutsatsen är att de regionala skyddsombuden har en central och viktig roll. De bidrar till att skapa en fungerande samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare och ger ett viktigt stöd, enligt utredningen som även anser att de regionala skyddsombuden bör ges tillträde till fler arbetsplatser.

Det har även regeringen tidigare föreslagit i en proposition till riksdagen.

– Regeringen ser positivt på att systemet med regionala skyddsombud inte bara bevaras utan också stärks och utvecklas. De regionala skyddsombudens verksamhet är en central del av den svenska modellen för arbetsmiljöarbetet, säger biträdande arbetsmarknadsminister Johan Danielsson, i ett pressmeddelande.

Läkarförbundet ska tillsammans med lokalföreningarna utveckla den regionala skyddsombudsfunktionen, enligt ett fullmäktigebeslut förra året. Syftet är att stärka det fackliga stödet till medlemmar i privat sektor. Initiativet kom från tre läkarföreningar i Skåne som vittnade om att det är svårt för lokalföreningar att nå ut med stöd och service, exempelvis lönerådgivning och stöd i personalärenden, till läkare anställda i privat sektor.

Sommaren 2021 gjorde förbundet en översyn av de regionala skyddsombuden. En slutsats där var att antalet regionala skyddsombud inom förbundet är lågt, och ett arbete inleddes därefter för att öka antalet regionala skyddsombud.

Läkarförbundet har som ambition att alla läkare ska ha ett skyddsombud. I höst kommer därför mindre privatdrivna arbetsplatser få besök av de nyutsedda regionala skyddsombuden. Först ut blir några små arbetsplatser, där det finns minst en medlem i Läkarförbundet men där det saknas en skyddskommitté.

Läs mer:
Hela betänkandet går att läsa här.