Under våren genomförde samtliga regioner Nationell patientenkät psykiatri. Ett urval av patienter, både barn och vuxna, som nyligen besökt en öppenvårdsmottagning eller varit inlagda i den psykiatriska slutenvården samt rättspsykiatrin tillfrågades. Totalt 27 000 svarade på frågorna om hur deras erfarenheter av vården såg ut. En majoritet av patienterna har ett gott helhetsintryck av den vård de har fått, enligt ett pressmeddelande från Sveriges Kommuner och regioner (SKR). Det skiljer sig dock åt mellan olika vårdområden. Nöjdast är patienterna inom vuxenpsykiatrins öppenvård. Däremot anser exempelvis bara drygt 40 procent av patienterna inom barn- och ungdomspsykiatrins slutenvård att de har fått sitt behov av vård tillgodosett.

De största behoven av förbättringar rör kontinuitet och information från vården. Personalen upplevs inte vara tillräckligt väl insatt i vilka tidigare kontakter patienterna haft med vården, och samarbeten med exempelvis arbetsplatsen, skolan eller myndigheter fungerar inte heller tillräckligt bra. Patienterna vill också se mer information om stödgrupper och patientföreningar som de kan vända sig till.

– Personer som får psykiatrisk vård kan ofta ha komplexa vårdbehov, men också behov av stöd från exempelvis skolan, arbetsplatsen, Försäkringskassan eller olika stödgrupper för att kunna få livet att fungera bra. Det är avgörande att samhället kan ge ett samlat bra stöd som utgår ifrån varje individs behov, säger Fredrik Lennartsson, chef för avdelningen för vård och omsorg på SKR, i ett uttalande.