Det är som en del av EU:s program för cancerscreening som EU-kommissionen – med en expertgrupp i ryggen – föreslår en utvidgning av rekommendationen för screeningprogram till att omfatta även prostatacancer och lungcancer.

Här i Sverige sa Socialstyrelsen för några år sedan återigen nej till nationell screening för prostatacancer, med hänvisning till att nyttan inte tydligt översteg nackdelarna i form av överdiagnostik och överbehandling. Och när det gäller lungcancer har myndigheten hittills sagt nej till att ens utreda förutsättningarna för ett nationellt screeningprogram. Här är knäckfrågan hur man ska ringa in riskgruppen, det vill säga storrökarna.

Enligt Mattias Fredricson, enhetschef på Socialstyrelsen med ansvar för rekommendationer om screening, är det för tidigt att säga något om hur Sverige kommer att följa upp den föreslagna rekommendationen.

– Det här innebär inte per automatik att vi gör en annan bedömning än tidigare. Däremot kan rekommendationen ses som ett av flera incitament för att frågan kan komma att aktualiseras igen, säger han.

Hur snart kan det i så fall bli aktuellt?

 – Jag kan inte svara på det, men vi följer den här frågan oerhört noga, säger Mattias Fredricson.

Han betonar att myndigheten inte kan följa rekommendationen rakt av, utan fortfarande måste göra en bedömning utifrån förutsättningarna i Sverige.

– Det är viktigt att vi säkerställer att nyttan med ett screeningprogram överskrider eventuella nackdelar och att vi ser att ett screeningprogram går att genomföra i Sverige.

Redan i dag är trycket stort från såväl profession som patientföreträdare på att införa nationell screening för prostatacancer och lungcancer. Mattias Fredricson tror att rekommendationen kommer att göra att trycket ökar ytterligare.

– Vi har en god dialog med patientföreträdare och professionen och den diskussionen och dialogen kommer säkert intensifieras som en följd av det här dokumentet, säger han.

Förutom screening för prostatacancer och lungcancer rekommenderar EU-kommissionen även screening för magsäckscancer i länder med hög frekvens av cancerformen. Det är dock inte aktuellt i Sverige.

I slutänden är det upp till EU:s ministerråd att anta förslaget. Gör rådet det så ersätter det den tidigare rekommendationen om cancerscreening från 2003. Till stöd för genomförandet kommer EU-riktlinjer för cancerscreening och cancervård att utformas med ekonomiskt stöd genom programmet EU för hälsa.

Läs också:
Svensk expert sågar EU-förslag om screening för prostatacancer

Strategi för tidig upptäckt av cancer

När det gäller lungcancer rekommenderar EU-kommissionen att storrökare och före detta rökare i åldersgruppen 50-75 screenas. Screening för prostatacancer rekommenderas hos män upp till 70 år genom PSA-test följt av MR-riktade biopsier hos dem med förhöjt PSA.

Källa: EU